آمار و سالنامه
لیست کتابهای آمارنامه وسالنامه

ردیف

نام کتاب

نام نویسنده

توضیحات

1

سالنامه هواشناسی82_1381

اداره کل آمار

 

2

سالنامه هواشناسی83-1382

اداره کل آمار

 

3

آمارنامه استان مرکزی1370

سازمان برنامه وبودجه

 

4

آمارنامه استان مرکزی1373

سازمان برنامه وبودجه

 

5

آمارنامه استان مرکزی1375

سازمان برنامه وبودجه

 

6

آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی1382

حسین آقایان

 

7

آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی1384

حسین آقایان

 

8

سالنامه آماری استان مرکزی1386

دفترآمارواطلاعات

 

9

سالنامه آماری کشور1377

مرکزآمارایران

 

10

سالنامه آماری استان مرکزی1382

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

 

11

سالنامه آماری استان مرکزی1383

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

 

12

سالنامه آماری استان مرکزی1384

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

 

13

سالنامه آماری شهر تهران1390

سازمان فن آوری اطلاعات وارتباطات

2جلد

14

سالنامه آماری شهرداری تهران1390

سازمان فن آوری اطلاعات وارتباطات

2جلد

 

جستجو در اخبار و مقالات
تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین