اساسنامه سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اراک

اساسنامه سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اراک

مقدمه

به منظور احیاء بافت قدیمی شهر به صورتی که بتواند نیازهای زندگی امروز را تامین و از خالی شدن سکنه جلوگیری نماید سازمان بهسازی و نوسازی وابسته به شهرداری اراک باستناد مواد 84 و 111 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و با رعایت سایر قوانین مربوطه و براساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد گردید

نوع سازمان:

سازمان دارای شخصیت و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه وبه صورت خودگردان و خودکفا اداره می‌شود

مرکز سازمان و محدوده عملیات آن:

مرکز اصلی سازمان شهر اراک بوده و محدوده عمل آن محدوده قانونی و حریم شهر می‌باشد

مدت سازمان:

مدت سازمان سه سال از تاریخ تاسیس می‌باشد چنانچه ظرف مدت مذکور اهداف موضوع این اساسنامه محقق نشود حداقل دو ماه قبل ازاتمام مهلت سه ساله شورای سازمان می‌بایستی تقاضای تمدید مهلت از وزارت کشور با توجیه کافی را بنمایید

موضوع و هدف سازمان:

سازمان با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و همچنین با در نظرگرفتن رعایت کلیه اصول و قواعد و مقررات وآیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای شهر اراک از طریق مراجع ذیربط قانونی اصدار یافته است نسبت به موارد زیر اقدام قانونی معمول خواهد داشت.

ضمنا چنانچه اجرای هر یک از بندهای ذیل نیاز به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوز‌های مربوطه می‌باشد.

1-شناسایی محله‌های قدیمی و بافت‌های با ارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین و با تغییر کاربری اراضی و ارائه طرح‌های مناسب در راستای بهینه سازی محله‌های مذکور با رعایت مقررات قدیمی شهر و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هر یک قابل حفظ (قابل مرمت تخریبی )به مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه

2-بررسی و پیشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا (حجم فرم ارتفاع نحوه استقرار شیوه ساخت و نماسازی) و معابر فضاهای جدید شهری به مراجع ذیربط با در نظر گرفتن و رعایت کلیه اصول و قواعد و مقررات آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که در این ارتباط برای شهر اراک از طریق مراجع ذیربط قانونی اصدار یافته است

3-بررسی و پیشنهاد محدوده حریم آثار تاریخی مهم و ارائه طرح فضا سازی مناسب با هماهنگی

4-کسب مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیربط حسب مورد

5-شناسایی و شناخت عناصر شهری و تخریبی و جانمایی آن بر روی نقشه و پیشنهاد کاربری(با مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه)

6-اجرای طرح‌های مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذیربط از طریق مشارکت مردمی و بخش خصوصی با تصویب شورای سازمان و رعایت مقررات مربوط

7-انجام امور عمرانی و تولیدی و بازرگانی(خریدمواد اولیه و فروش تولیدات )در حدود موضوع و اهداف سازمان با رعایت مقررات

ارکان اصلی سازمان:

ارکان سازمان عبارتند از :

الف:شورای سازمان

ب:هئیت مدیره

ج:مدیر عامل

د:بازرس

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین