اساسنامه سازمان عمران شهرداری اراک

اساسنامه سازمان عمران شهرداری اراک

مقدمه

شهرداری اراک در اجرای سیاست خود کفایی شهرداری‌ها به استناد ماده 84 و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 وبا توجه به وظایف اساسی شهرداری مندرج در ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری و نیز مفاد ماده 111 قانون شهرداری و اصلاحیه‌های بعدی آن با رعایت سایر قوانین مربوطه سازمانی تحت عنوان سازمان توسعه و عمران اراک وابسته به شهرداری به‌منظور انجام فعالیت‌های عمرانی، خدماتی، تولیدی و بازرگانی و تهیه و تامین نیازمندی‌های عمومی شهر و شهرداری با گرایش درآمدزایی تشکیل که براساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد گردید.

نوع سازمان:

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه و به صورت خودگردان و خودکفا اداره می‌شود.

مرکز سازمان و محدوده عملیات آن

مرکز اصلی سازمان شهر اراک بوده و محدوده عمل آن محدود قانونی و حریم شهر اراک می‌باشد.

مدت سازمان:

مدت سازمان در صورت خودکفائی نامحدود است.

موضوع و هدف سازمان:

سازمان با رعایت مقررات موضوعه نسبت به موارد ذیل اقدام می‌نماید.

1-احداث و تاسیس کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی برای تامین نیازمندی‌های شهری از قبیل کارخانجات آسفالت شن و ماسه بتن آماده و قطعات پیش ساخته در ارتباط با موضوع و هدف سازمان

2-احداث ساختمان‌ها و تاسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب شهرداری و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق بصورت پیمانکاری

3-سرمایه‌گذاری و مشارکت با بانک‌ها و موسسات و اشخاص سرمایه گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تامین منافع نماید.

4-خرید و فروش و اجاره و استیجاره اموال منقول در امور مربوط

تبصره :در استفاده از تولیدات و خدمات سازمان سایر شهرداری‌ها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت.

ارکان سازمان:

ارکان سازمان عبارتند از:

الف-شورای سازمان

ب-هیات مدیره

ج-مدیر عامل

د-بازرس(حسابرس)

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین