تقاطع غیرهمسطح شهیدسیاوش امیری

 

تقاطع غیرهم‌سطح شهید سیاوش امیری 

نوع پل: روگذر و دارای دو محور رفت و برگشت با عرشه فلزی

طول هر محور: 450متر

- عرض هر محور: 11متر

تعداد باند روی هر محور:  2باند

تعداد رمپ: 4

تعداد دهانه پل: 10 دهانه 20 متری و یک دهانه 36 متری فلزی در هر محور

ماکزیمم ارتفاع: 6.6 متر

تعداد شمع: 112 عدد 16.5 متری

تعداد پایه: 20 عدد

تعداد تیر بتنی: 100عدد تیر 20متری

طول عرشه پل غربی: 238.98 متر

طول عرشه پل شرقی: 237.84 متر

لجن برداری: 21000 مترمکعب

- خاکبرداری: 11000 متر مکعب

- آرماتوربندی: 2400 تن

- بتن‌ریزی: 19000 مترمکعب

- قالب بندی: 30000 مترمربع

حفاری:  1900 مترطول

- بیس و ساب بیس: 5500 مترمکعب

جدولگذاری: 1127 مترطول

عایق‌کاری عرشه: 2100 مترمربع

هندریل: 5531 کیلوگرم

آسفالت: 4281 تن

با پیشرفت 100%

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین