تقاطع غیرهمسطح شهید کاوه نبیری

 

تقاطع غیرهمسطح شهید کاوه نبیری (تقاطع علم الهدی-کمربندی جنوبی) 

نوع پل: روگذر و دارای دو محور رفت و برگشت

طول رمپ شمالی: 225متر

- عرض سواره روی رمپ و عرشه: 26 متر

- عرض در محل خروجی لوپ: 36متر

تعداد فنداسیون ها: 14عدد

تعداد ستون ها: 29 عدد

- طول عرشه 295 متر

- ماکزیمم ارتفاع 12 متر

- سنگبرداری 50000 مترمکعب

- خاکبرداری مسیر ریل جدید: 8000 مترمکعب

- خاکریزی مسیر ریل جدید: 7200 مترمکعب

پی‌کنی فنداسیون‌ها: 4740 مترمکعب

-  آرماتوربندی فنداسیون و پایه:  270تن

-  بتن ریزی فنداسیون و پایه: 2600مترمکعب

بتن ریزی مگر پایه ها: 350مترمکعب

- بتن‌ریزی مگر: 640 مترمربع

- آرماتوربندی: 170 تن

- بتن‌ریزی فنداسیون 1020 مترمکعب

- دپوی مخلوط 6000 مترمکعب

- پیشرفت فیزیکی: در حال ساخت 

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین