ماموریت

حوزه شهردار

- تنظیم برنامه‌های ملاقات داخلی و خارجی و همچنین راهنمایی مراجعین و ترتیب ملاقات آنها

- ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص (حقیقی و حقوقی) و موسسات. دستگاه‌های ذیربط (متقاضی) و همچنین واحدهای سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری و پیگیری آنها طبق دستور

- تنظیم و ارائه پرونده‌ها و گزارشات و نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده آنها از طریق امور اداری به مراجع ذیربط

- یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها، کنفرانسها، همایشها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده‌های مربوط برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار

- ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه‌های زیر مجموعه شهردار

- نظارت و نحوه راهنمایی مراجعین و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان

- برقراری تماس با وزارتخانه‌ها و موسسات و ارگانهای دولتی و سفارتخانه‌ها و نظایر آن

- انجام و پیگیری سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین