شهرخنجین

معرفی شهرخنجین

بخش خنجین در طول جغرافیایی ٣١ و ۴٩ و عرض جغرافیایی ۴۵ و ٣۴ قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا١٨٠٠ متر می‌باشد. این بخش از توابع شهرستان فراهان و مر