قراردادن فرآیند کاری و زمان بندی در دیدارگاه

قراردادن فرآیند کاری و زمان بندی در دیدارگاه

1-فرآیند شرکت شهروندان جهت ملاقات عمومی با شهردار:

مراحل ثبت نام

1- مراجعه شهروند به دفتر شهردار

تکمیل فرم ملاقات عمومی توسط شهروند – اطلاع به شهروند یک روز

2- مراجعه شهروند به اداره بازرسی

قبل از برگزاری جلسه - حضور در جلسه ملاقات عمومی (روز سه شنبه هر هفته)

2- فرآیند طرح موضوع در کمیسیون توافقات:

حسب نیاز به طرح براساس دستور مسوول مربوطه – تهیه گزارش توسط منطقه – دعوت از شهروند جهت حضور در جلسه – برگزاری جلسه و رسیدگی به پرونده

3- فرآیند طرح موضوع در کمیسیون شهرسازی:

حسب نیاز به طرح موضوع در کمیسیون براساس دستور

1- شهردار

2- معاون شهرسازی – تهیه گزارش توسط منطقه در فرم مخصوص

3- مدیر منطقه

تحویل فرم به اداره بازرسی – دعوت از شهروند جهت حضور در جلسه – برگزاری جلسه و رسیدگی به موضوع

4- فرآیند ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج:

ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج از طریق مصوبه ملاقات با شهردار

مصوبه کمیسیون شهرسازی – تهیه گزارش فنی به انضمام اسناد مثبت

مصوبه کمیسیون توافقات

ارسال به حوزه معاونت شهرسازی – مستندسازی در قالب لوح فشرده توسط شهرسازی – ارسال به کمیسیون ماده پنج مستقر در سازمان مسکن و شهرسازی

5- فرآیند نامگذاری معابر:

درخواست شهروندان – ثبت در دبیرخانه شورای نامگذاری – دستور دبیر و یا رئیس شورا – طرح در جلسه شورای نامگذاری معابر – ارسال به شورای شهر جهت تصویب - تایید فرمانداری – ارسال به شهرداری – ارسال به سازمان زیباسازی – ساخت و نصب تابلو

جستجو در اخبار و مقالات
تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین