قانون شهرداری اراک

قوانین و وظایف شهرداری:

1 -ايجاد خيابان‌ها، كوچه‌ها، ميدان‌ها، باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوع.

2-تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي به وسائل ممكنه.

تبصره 1- سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آن‌ها و ميدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند در مورد دكه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون، شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه‌هایي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ‌گونه خسارتي نخواهند داشت.

تبصره 2- احداث تأسيسات و توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است.

 تبصره 3- مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به‌ عهده داشته‌اند و عمليات آن‌ها مورد تأييد شهرداري محل و وزارت كشور باشد مي‌توانند كماكان بكار خود ادامه دهند.

تبصره 4 - شهرداري مكلف است محل‌هاي مخصوصي براي تخليه زباله، نخاله، فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلاب‌ها و نظایر آن‌ها را تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند. محل‌هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهرتعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود. رانندگان وسيله نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محل‌هاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند. مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين مي‌شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يكسال ضبط مي‌شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد. متخلفين از مقررات تبصره 4 به پرداخت 500 تا 5000 ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.

3-مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت برروي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن‌ها.

4-مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی باموسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

5-جلوگيري از گدایي و وا‌داشتن گدايان بكار و توسعه آموزش عمومي و غيره.

6-اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران، نوان‌خانه، پرورشگاه، درمانگاه، بيمارستان، شيرخوارگاه، تيمارستان، كتابخانه، كلاس‌هاي مبارزه با بيسوادي، كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن‌هاي خانه و مدرسه و اردوي كار شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوطه خواهد گذاشت.

تبصره 1- ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري‌ها مصوب 34/3/28 به قوت خود باقي است.

تبصره 2- تبصره ماده 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.

7-حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غيرمنقول شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.

8- برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر، يك نسخه از بودجه‌ی مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود.

9-انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آئين نامه مالي شهرداري‌ها پيش بيني شده در اين قانون.

10-اهداء و قبول اعانات و هدايا بنام شهر با تصويب انجمن شهر.

اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارائي جزء هزينة قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي باشد.

11-نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس‌ها.

12- تهية آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.

13-ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

14-اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه‌ها و مساكن عمومي و دالان‌هاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن‌ها و ايوان‌هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ها و دودكش‌هاي ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.

تبصره- در كلية موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت‌هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به‌ موقع به اجرا گذاشته نشود، شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.

مقررات فوق شامل كلية اماكن عمومي مانند سينماها و گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دكاكين، قهوه‌خانه‌ها، رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد و مراجعه عمومي است نيز مي‌باشد.

15-جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين‌گونه بيماري‌ها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري‌هاي مجاور هنگام بروز آن‌ها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

16- تهية مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف وپيشه وران. 17-پيشنهاد اصلاح نقشه‌ی شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه‌ی معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابان‌ها و ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آن‌ها بر طبق قانون توسعه معابر.

18- تهيه و تعيين ميدان‌هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.

19-تهيه و تدوين آئين‌نامـه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره‌ی فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.

20-جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه‌ی اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها، كارگاه‌ها، گاراژهاي عمومي، تعميرگاه‌ها، دكان‌ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند و اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسب‌هایي كه ايجاد مزاحمت و سروصداكند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش‌هاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به‌ وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره– شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آن‌ها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به‌ نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند، رأي كميسيون قطعي و لازم الاجرا است.

هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به وسيله‌ی مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود.

21-احداث بناها و ساختمان‌هاي موردنياز محل از قبيل رختشوي خانه، مستراح، حمام عمومي، كشتارگاه، ميدان‌ها، باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر.

22-تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان‌هاي عمومي و مساجد و غيره.

23-اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي.

24- صدور پروانه براي كليه‌ی ساختمانهایي كه در شهر ساخته مي‌شود.

تبصره- شهرداري در شهرهایي كه نقشه‌ی جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه‌ی مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه‌ی ساختماني در منطقه‌ی غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مي‌نمايند و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيلی محل كسب يا پيشه و يا تجارب ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند.

اين تصميم به‌وسيلة مأمورين شهرداري اجرا مي‌شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيلی براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي‌شود.

دائر كردن دفتر وكالت، مطب، دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، دفترروزنامه، مجله و دفتر مهندسي بوسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود.

25-ساختن خيابان‌ها و آسفالت كردن سواره‌روها و پياده‌روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدول‌هاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزينه‌ی شهرداري هر محل.

26-پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامـه براي اطلاع وزارت كشور.

تبصره 1- به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.

تبصره 2- كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معين حمل مي‌شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري‌هاي عرض راه معاف مي‌باشند.

تبصره 3- ماده 1 قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي‌شود.

تبصره 4- آئين نامـه‌هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران به‌ موقع به اجرا گذاشته مي‌شود.

27-وضع مقررات خاصي براي نام‌گذاري معابر و نصب لوحه‌ی نام آن‌ها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي‌ها از محل‌هاي غيرمجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبایي شهر مؤثر باشند.

28-صدور پروانة كسب براي اصناف و پيشه‌وران. كليه‌ی اصناف و پيشه‌وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه‌ی كسب دريافت دارند.

تبصره- شهرداري مي‌تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه رأساً و به‌وسيله‌ی مأمورين خود اقدام نمايد.

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین