ماموریت اداره بازرسی

مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

- رسیدگی و بازدید از فعالیت‌های حوزه‌های مختلف شهرداری، مناطق و سازمان‌های وابسته کنترل عملکردها و نارسائیها

- رسیدگی و پیگیری شکایات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی

- رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت‌های فنی، شهری، اداری، مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می‌گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسوولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهارنظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح

- نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های صادره

- شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف شهرداری و سازمان‌های وابسته و هر نوع جلسه یا کمیسیونی که بنا به تشخیص شهردار، حضور نماینده بازرسی در آن ضروری باشد.

- برنامه‌ریزی و نظارت درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت‌های فنی، شهری، اداری و مالی از طرف کارکنان شهرداری و با اشخاص دیگر صورت می‌گیرد.

- تدوین و اجرای فرآیندهایی در جهت ارزیابی عملکرد کارکنان حوزه شهرداری و سازمان‌های وابسته

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

جستجو در اخبار و مقالات
تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین