ماموریت سازمان خدمات موتوری(برنامه‌های سال آتی)
برنامه‌های سازمان خدمات موتوری شهرداری اراک در سال 1393
ماموریت سازمانی (برنامه‌های سال آتی)

1- پروژه زیرسازی و روسازی خیابانها و معابر سطح شهر که طبق دستور کار معاونت محترم فنی و عمرانی اقدام می‌گردد.

2- پروژه تکمیل روسازی جاده تره‌بارکه براساس دستور کار از معاونت محترم فنی و عمرانی اقدام می‌گردد.

3- پروژه تکمیل روسازی جاده فرودگاه که براساس دستور کار از معاونت محترم فنی و عمرانی اقدام می‌گردد.

4- پروژه کرایه ماشین آلات سبک و سنگین سازمان جهت انجام امور شهری که براساس دستور کار از معاونت محترم خدمات شهری و معاونت محترم فنی و عمرانی اقدام می‌گردد.

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین