مناقصات
21
چکیده: آگهی این مناقصه روز سه‌شنبه مورخ (1397/03/22) در روزنامه صدای ملت و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
21
چکیده: این آگهی در روزنامه پیام ما و هفته‌نامه برج شیشه روز یکشنبه مورخ (1397/03/20) چاپ شده است. ادامه »
12
آگهی مزایده عمومی واگذاری حق بهره‌برداری از غرفه‌ها و مهدکودک بوستان بانوان متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1397/03/13) در روزنامه حسبان و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
07
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/03/08) در روزنامه سایه و هفته نامه آینه اشتغال چاپ می‌شود. ادامه »
01
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1397/03/02) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
29
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/02/29) در روزنامه آفرینش و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
29
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/02/29) در روزنامه رسالت و روز یکشنبه مورخ (1397/02/30) در روزنامه ابتکار چاپ می‌شود. ادامه »
24
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/02/25) در روزنامه هفت صبح و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود.  ادامه »
22
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1397/02/23) در روزنامه مناقصه و مزایده و هفته‌نامه تعامل چاپ می‌شود. ادامه »
13
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/02/15) در روزنامه رسالت و روزنامه مناقصه و مزایده روز یکشنبه مورخ (1397/02/16) چاپ می‌شود. ادامه »
09
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1397/02/10) در روزنامه صاحب قلم و هفته نامه مهتاب چاپ می‌شود. ادامه »
08
چکیده: قرارداد های منعقده با پیمانکاران در سال 96 ردیف شماره قرارداد تاریخ شروع  موضوع قرارداد پیمانکار مبلغ 1 1326 1396/01/20 انجام کلیه خدمات مشاوره و وکالت در ... ادامه »
30
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/02/01) در روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه آفتاب مرکزی چاپ می‌شود. ادامه »
28
چکیده: روز چهارشنبه در تاریخ 97/1/29 در روز نامه جام جم و هفته نامه شمس چاپ می شود ادامه »
27
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1397/01/28) در روزنامه همشهری و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
16
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1397/01/18) در روزنامه ابرار و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
24
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/12/26) در روزنامه عصر اقتصاد و هفته‌نامه تعامل چاپ می‌شود. ادامه »
23
چکیده: این آگهی روز پنجشنبه مورخ (1396/12/24) در روزنامه هفت صبح و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
21
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/12/22) در روزنامه شروع و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
19
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/12/19) در روزنامه عصر اقتصاد و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
13
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/12/14) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه ماهک چاپ می‌شود ادامه »
09
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/12/10) در روزنامه تفاهم و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
07
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/12/08) در روزنامه امتیاز و هفته‌نامه مهتاب چاپ می‌شود. ادامه »
03
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/12/05) در روزنامه مناقصه مزایده چاپ می‌شود. ادامه »
29
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/11/30) در روزنامه فناوران اطلاعات و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
26
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/11/28) روزنامه اخبار صنعت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
18
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/11/19) روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه برج شیشه چاپ می‌شود. ادامه »
18
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/11/19)در روزنامه جام جم و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
12
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/11/14) در روزنامه همشهری و هفته نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
26
آگهی مزایده
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/10/27) در روزنامه عصر رسانه و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
26
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/10/27) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی عطریاس چاپ می‌شود. ادامه »
24
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/10/25) در روزنامه عصر اقتصاد و هفته‌نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
21
فراخوان شناسایی مشاور
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/10/23)در روزنامه تجارت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
19
«آگهی مزایده واگذاری بهره‌برداری،حفظ و نگهداری از جایگاه‌های CNG شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/10/20) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
19
آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 14 دستگاه اتوبوس شهری فرسوده متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/10/20) در روزنامه سایه و روزنامه استانی نوید چاپ می‌شود. ادامه »
19
آگهی مزایده عمومی واگذاری میزان 20 درصد از بهای تمام شده تعداد 25 دستگاه اتوبوس جدید شهری اسکانیا متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/10/19) در روزنامه ثروت و هفته‌نامه بهرنگ چاپ می‌شود. ادامه »
17
آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری تعدادی از اماکن سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/10/18) در روزنامه راه مردم و هفته‌نامه نامه امیر چاپ می‌شود. ادامه »
13
«آگهی مزایده اموال مستعمل قابل مصرف و اسقاطی»
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه در مورخ (1396/10/14) در روزنامه حسبان و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می‌شود. ادامه »
11
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ( 1396/10/12) در روزنامه اخبار صنعت و روزنامه استانی عطریاس چاپ می‌شود. ادامه »
09
آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه در تاریخ (1396/10/10) در روزنامه اقتصاد مردم و هفته‌نامه صبح خمین چاپ می‌شود. ادامه »
09
آگهی مزایده عمومی
چکیده:     این آگهی روز یکشنبه (1396/10/10) در روز نامه ابتکار و هفته‌نامه صبح امید چاپ شود. ادامه »
23
آگهی مزایده واگذاری حق بهره‌برداری از غرف بازارچه‌های سطح شهر اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/09/25) در روزنامه رسالت و هفته نامه سرچشمه چاپ می‌شود. ادامه »
23
آگهی مناقصه خرید، نصب تجهیزات و راه‌اندازی خط کشتار مربوط به کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/09/25) در روزنامه جامعه فردا و هفته‌نامه آرمانخواه چاپ می‌شود. ادامه »
21
آگهی مناقصه عمومی اجاره خودرو جهت شهرداری مرکز و مناطق شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/09/22) در روزنامه هدف واقتصاد و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
16
آگهی تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/09/18) در روزنامه مناقصه مزایده و روزنامه استانی عطر یاس چاپ می‌شود. ادامه »
04
آگهی تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1396/09/05) در روزنامه اقتصاد مردم و هفته‌نامه تعامل چاپ می‌شود. ادامه »
01
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه‌گذار
چکیده: آگهی این فراخوان روز پنجشنبه مورخ (1396/09/02) در روزنامه جام جم چاپ می‌شود. ادامه »
29
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار
چکیده: آگهی این فراخوان روز سه‌شنبه مورخ (1396/08/30) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود ادامه »
22
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/08/23) در روزنامه رسالت و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می‌شود  ادامه »
14
آگهی فراخوان جذب سرمایه‌گذار
چکیده:  آگهی این فراخوان روز دوشنبه مورخ (1396/08/15) در روزنامه همشهری چاپ می‌شود. ادامه »
27
چکیده: آگهی این فراخوان روز شنبه مورخ (1396/07/29) در روزنامه عطریاس چاپ می‌شود ادامه »
23
آگهی تجدید مناقصه عمومی اجاره خودرو با راننده جهت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/07/24) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه امیر چاپ می‌شود. ادامه »
19
آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/07/20) در روزنامه کائنات و روزنامه نوید چاپ می‌شود. ادامه »
17
آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی  روز سه‌شنبه در تاریخ (1396/07/18) در روزنامه همدلی و هفته‌نامه اتفاق مرکزی چاپ می‌شود. ادامه »
17
آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام امور خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت حجمی
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه در تاریخ (1396/07/18) در روزنامه صاحب قلم و روزنامه وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
12
آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری تعدادی از اماکن سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/07/12) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه آفتاب مرکزی چاپ خواهد شد. ادامه »
30
«آگهی تجدید مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/07/01 ) در روزنامه اعتدال و هفته‌نامه شمس چاپ خواهد شد ادامه »
28
آگهی مناقصه عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ (1396/06/29 ) در روزنامه روزگار ما و هفته نامه آرمانخواه چاپ خواهد شد ادامه »
25
آگهی تجدید مناقصه عمومی
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1396/06/26) در روزنامه عصر رسانه و روزنامه عطریاس چاپ می شود. ادامه »
15
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی، نگهبانی و امور توقفگاهی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت حجمی
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/06/16) در روزنامه آفرینش و روزنامه عطریاس چاپ می شود. ادامه »
09
آگهی مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز پنج‌شنبه مورخ (1396/06/09) در روزنامه رسالت و روزنامه وقایع استان چاپ می شود. ادامه »
06
آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه شنبه مورخ (96/06/07) در روزنامه شاخه سبز و روزنامه عطر یاس چاپ می شود                                                      ادامه »
04
آگهی مناقصه عمومی اجاره خودرو سبک با راننده جهت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/06/04 ) در روزنامه عصر اقتصاد و روزنامه وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
04
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز شنبه در مورخ (1396/06/04) در روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
17
آگهی مزایده عمومی اجاره تعدادی از مغازه‌های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری اراک
چکیده: این آگهی مزایده روز چهارشنبه (1396/05/18) در روزنامه کائنات و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
15
آگهی  مناقصه عمومی
چکیده: آگهی مناقصه عمومی روز دوشنبه در تاریخ (96/05/16) در روزنامه روزان و هفته نامه سرچشمه چاپ می شود. ادامه »
15
اطلاعیه
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/05/16) درهفته‌نامه نامه امیر چاپ می‌شود ادامه »
02
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/05/03) در روزنامه عصر اقتصاد و هفته‌نامه راوی چاپ می‌شود. ادامه »
01
آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری
چکیده: آگهی مناقصه عمومی روز یکشنبه در تاریخ (96/05/01) در روزنامه همشهری و هفته نامه صبح امید چاپ می شود. ادامه »
28
آگهی مزایده عمومی واگذاری یک باب غرفه متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت اجاره
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ (1396/04/31) در روزنامه صاحب قلم  و هفته نامه شمس چاپ خواهد شد. ادامه »
26
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک دستگاه واحد مسکونی متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز سه‌شنبه مورخ (1396/04/27) در روزنامه شاخه سبز و روزنامه وقایع استان چاپ خواهد شد. ادامه »
25
آگهی مناقصه عمومی
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ (1396/04/26) در روزنامه رسالت و هفته نامه سرچشمه چاپ خواهد شد. ادامه »
10
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری مناطق (1)، (2)،(3) و (4 و 5) شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز یکشنبه مورخ (1396/04/11) در روزنامه همشهری و روزنامه وقایع استان چاپ می‌شود. ادامه »
25
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک دستگاه واحد مسکونی متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه مزایده مورخ (1396/03/20) و روزنامه عطریاس روز شنبه مورخ (1396/03/27) چاپ می‌شود. ادامه »
23
آگهی مزایده عمومی اجاره تعدادی از مغازه‌های متعلق به سازمان مدیریت آرامستانهای اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه آسیا و هفته‌نامه وقایع استان روز چهارشنبه مورخ (1396/03/24) چاپ می‌شود. ادامه »
16
آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه (1396/03/17) در روزنامه راه مردم و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
11
معاونت خدمات شهری شهرداری اراک
چکیده: این آگهی  روز شنبه مورخ (1396/03/13) در روزنامه نوآوران و هفته‌نامه تعامل چاپ می‌شود. ادامه »
02
((آگهی مزایده عمومی فروش 14 دستگاه اتوبوس از رده خارج سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه))
چکیده: این آگهی مزایده عمومی روز چهارشنبه در مورخ (96/03/03)در روزنامه مناقصه مزایده و هفته‌نامه شمس چاپ می‌شود. ادامه »
02
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس درخطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه (مرحله دوم)
چکیده: آگهی این مزایده عمومی روز چهارشنبه مورخ (1396/03/03) در روزنامه امتیاز و هفته‌نامه بهرنگ چاپ می‌شود. ادامه »
01
آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه روز دوشنبه مورخ (1396/03/01) در روزنامه سایه و هفته‌نامه صبح خمین چاپ می‌شود. ادامه »
28
مالکین محترم قنوات سطح شهر اراک (اطلاعیه)
چکیده: این اطلاعیه روز شنبه (1396/02/30) در هفته‌نامه فرساد چاپ می شود. ادامه »
26
آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه واحد مسکونی متعلق به شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در  روزنامه روزان و روزنامه وقایع استان روز سه‌شنبه مورخ (1396/02/26) چاپ می‌شود. ادامه »
18
آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اراک جهت اجاره سطوح تبلیغاتی مربوط به پک شماره 4
چکیده: این آگهی در روزنامه سیاست روز و هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1396/02/18) چاپ شده است.           ادامه »
13
«آگهی مناقصه‌های عمومی شهرداری اراک»
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه شمس روز پنج‌شنبه مورخ (1396/02/14) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
فراخوان همکاری
چکیده: این آگهی در روزنامه همشهری روز سه‌شنبه مورخ (1396/02/12) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
آگهی مزایده عمومی واگذاری اتوبوس در خطوط سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
چکیده: این آگهی در روزنامه عصررسانه و هفته نامه سرچشمه روز چهارشنبه مورخ (1396/02/13) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اراک جهت اجاره سطوح تبلیغاتی
چکیده: این آگهی در روزنامه ابرار و هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1396/02/04) چاپ خواهد شد.  ادامه »
20
«آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری 40 درصد قدرالسهم شهرداری اراک از تجاری پروژه تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یکجا»
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته نامه شمس روز یکشنبه مورخ (1396/01/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
17
آگهی مناقصه عمومی رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه‌های CNG
چکیده: این آگهی در روزنامه عصر ایرانیان و روزنامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1396/01/19) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
چکیده: این آگهی در روزنامه راه مردم روز شنبه مورخ (1395/12/28) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
چکیده: این آگهی در روزنامه تجارت روز شنبه مورخ (1395/12/28) چاپ خواهد شد. ادامه »
18
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه مزایده و روزنامه وقایع استان روز پنجشنبه مورخ (1395/12/19) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه راوی روز دوشنبه مورخ (1395/12/16) چاپ خواهد شد. ادامه »
08
چکیده: این آگهی در روزنامه ابتکار و هفته نامه سرچشمه روزدوشنبه مورخ (1395/12/09) چاپ خواهد شد ادامه »
07
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه تعامل روز یکشنبه مورخ (1395/12/08) چاپ خواهد شد.  ادامه »
24
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روزنامه عطریاس روز یکشنبه مورخ (1395/11/24) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
(اطلاعیه)، تخفیف تعرفه عوارض، عیدی شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر اراک به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی
چکیده: این آگهی در ویژه‌نامه روزنامه همشهری، روزنامه دنیای جوانان، روزنامه عطریاس و روزنامه وقایع استان روز چهارشنبه مورخ (1395/11/20)، ویژه‌نامه روزنامه جام‌جم روز شنبه مورخ (95/11/23) و ویژه‌نامه روزنامه ایران روز یکشنبه مورخ (95/11/24) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
چکیده: این آگهی در روزنامه عصر اقتصاد و روزنامه نوید روز سه‌شنبه مورخ (1395/11/19) چاپ خواهد شد. ادامه »
13
چکیده: این آگهی در روزنامه کائنات و هفته نامه توسعه روز پنجشنبه مورخ (1395/11/14) چاپ خواهد شد.  ادامه »
12
چکیده: این آگهی در روزنامه آسیا و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/11/13) چاپ خواهد شد. ادامه »
11
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روز‌نامه وقایع استان روز سه‌شنبه مورخ (1395/11/12) چاپ خواهد شد. ادامه »
04
چکیده: این آگهی در روزنامه اعتدال و هفته‌نامه تعامل روز سه‌شنبه مورخ (1395/11/05)چاپ خواهد شد.  ادامه »
02
چکیده: این آگهی در روزنامه افکار و روزنامه عطر یاس روز یکشنبه مورخ (1395/11/03)چاپ خواهد شد. ادامه »
26
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1395/10/27)چاپ خواهد شد. ادامه »
26
چکیده: این آگهی در روزنامه اخبارصنعت و هفته‌نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1395/10/27)چاپ خواهد شد. ادامه »
22
چکیده: این آگهی در روزنامه هدف و اقتصاد و روز‌نامه وقایع استان روز پنجشنبه مورخ (1395/10/23)چاپ خواهد شد. ادامه »
18
چکیده: این آگهی در روزنامه شروع و روز‌نامه عطریاس روز یکشنبه مورخ (1395/10/19)چاپ خواهد شد. ادامه »
07
چکیده: این آگهی در روزنامه سایه و هفته‌نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/10/08)چاپ خواهد شد. ادامه »
20
چکیده: این آگهی در روزنامه تجارت و هفته‌نامه تعامل روز یکشنبه مورخ (1395/09/21)چاپ خواهد شد. ادامه »
14
چکیده: این آگهی در روزنامه دنیای جوانان و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1395/09/15)چاپ خواهد شد. ادامه »
11
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1395/09/13)چاپ خواهد شد ادامه »
04
چکیده: این آگهی در روزنامه پیام زمان و هفته‌نامه شمس روز شنبه مورخ (1395/09/06)چاپ خواهد شد. ادامه »
02
چکیده: این آگهی در روزنامه ابتکار و روزنامه عطریاس روز چهار‌شنبه مورخ (1395/09/03)چاپ خواهد شد.  ادامه »
19
چکیده: این آگهی در روزنامه صاحب قلم و روزنامه وقایع استان روز پنجشنبه مورخ (1395/09/20)چاپ خواهد شد. ادامه »
18
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روزنامه عطریاس روز چهار‌شنبه مورخ (1395/08/19)چاپ خواهد شد. ادامه »
26
چکیده: این آگهی در روزنامه نوآوران و روزنامه وقایع استان روز سه‌شنبه مورخ (1395/07/27)چاپ خواهد شد. ادامه »
18
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت و روزنامه عطر یاس روز دوشنبه مورخ (1395/07/19)چاپ خواهد شد. ادامه »
14
چکیده: ین آگهی در روزنامه قدس و روزنامه عطر یاس روز پنجشنبه مورخ (1395/07/15)چاپ خواهد شد. ادامه »
12
چکیده: این آگهی در روزنامه اخبار صنعت و روزنامه عطر یاس روز سه‌شنبه مورخ (1395/07/13)چاپ خواهد شد. ادامه »
12
چکیده: این آگهی در روزنامه افکار و هفته‌نامه شمس روز دوشنبه مورخ (1395/07/12)چاپ خواهد شد. ادامه »
04
چکیده: آگهی این مناقصه در روز‌نامه آسیا روز دوشنبه مورخ (1395/07/05) و هفته‌نامه نوید روز دوشنبه مورخ (1395/07/05)چاپ خواهد شد ادامه »
31
چکیده: آگهی این مناقصه در هفته‌نامه فرساد روز پنجشنبه مورخ (1395/07/01) و هفته‌نامه صبح خمین روز پنجشنبه مورخ (1395/07/01)چاپ خواهد شد. ادامه »
24
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه هدف و اقتصاد روز پنجشنبه مورخ (1395/06/25) و هفته‌نامه توسعه روز پنجشنبه مورخ (1395/06/25)چاپ خواهد شد. ادامه »
23
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه بشارت نو روز چهارشنبه مورخ (1395/06/24) و هفته‌نامه عطریاس روز چهارشنبه مورخ (1395/06/24)چاپ خواهد شد. ادامه »
20
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز یکشنبه مورخ (1395/06/21) و هفته‌نامه تعامل روز یکشنبه مورخ (1395/06/21)چاپ خواهد شد. ادامه »
10
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه صاحب قلم روز پنجشنبه مورخ (1395/06/11) و هفته‌نامه توسعه روز پنجشنبه مورخ (1395/06/11)چاپ خواهد شد. ادامه »
02
چکیده: این آگهی در روزنامه روزان روز چهارشنبه مورخ (1395/06/03) و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه مورخ (1395/06/03)چاپ خواهد شد. ادامه »
25
چکیده: این آگهی در هفته‌نامه تعامل روز سه‌شنبه مورخ (1395/05/26) و روزنامه همدلی روز سه شنبه مورخ (1395/05/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
25
چکیده: این آگهی در هفته‌نامه اخبار مرکزی روز سه‌شنبه مورخ (1395/05/26) و روزنامه نوآوران روز سه شنبه مورخ (1395/05/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
چکیده: این آگهی در هفته‌نامه وقایع استان روز ‌شنبه مورخ (1395/05/23) و روزنامه سیاست روز؛ روز شنبه مورخ (1395/05/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
چکیده: این آگهی در روزنامه صبح اقتصاد روز شنبه مورخ (1395/05/23) و هفته‌نامه آرمان جوان روز ‌شنبه مورخ (1395/05/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
چکیده: این آگهی در روزنامه اعتدال روز چهارشنبه مورخ (1395/05/20) و هفته‌نامه شمس روز ‌چهارشنبه مورخ (1395/05/20) چاپ خواهد شد.  ادامه »
14
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت روز پنجشنبه مورخ (1395/05/14) و هفته‌نامه توسعه روز ‌پنجشنبه مورخ (1395/05/14) چاپ شده است. ادامه »
04
چکیده: آگهی این اطلاعیه در روزنامه پیام زمان روز دو‌‌شنبه مورخ (1395/05/04), هفته‌نامه عطریاس روز ‌دوشنبه مورخ (1395/05/04) و هفته‌نامه ماهک روز ‌دوشنبه مورخ (1395/05/04) چاپ شده است. ادامه »
04
چکیده: آگهی این اطلاعیه در روزنامه رسالت روز دو‌‌شنبه مورخ (1395/05/04), هفته‌نامه عطریاس روز ‌دوشنبه مورخ (1395/05/04) و هفته‌نامه ماهک روز ‌دوشنبه مورخ (1395/05/04) چاپ شده است. ادامه »
28
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه عصررسانه روز دو‌‌شنبه مورخ (1395/04/28) و هفته‌نامه صور روز ‌دوشنبه مورخ (1395/04/28) چاپ شده است. ادامه »
20
چکیده: این آگهی در روزنامه کائنات روز دو‌‌شنبه مورخ (1395/04/21)، روزنامه عطریاس روز دوشنبه (1395/04/21) و هفته‌نامه نامه امیر روز ‌دوشنبه مورخ (1395/04/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
چکیده: این آگهی در روزنامه کارون روز چهار‌‌شنبه مورخ (1395/04/09) و هفته‌نامه آفتاب مرکزی روز ‌چهارشنبه مورخ (1395/04/09) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
چکیده: این آگهی در روزنامه سایه روز ‌‌شنبه مورخ (1395/04/05) و هفته‌نامه عطریاس روز ‌شنبه مورخ (1395/04/05) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
چکیده: این آگهی در روزنامه تجارت روز ‌‌شنبه مورخ (1395/04/05) و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌شنبه مورخ (1395/04/05) چاپ خواهد شد. ادامه »
31
چکیده: این آگهی در روزنامه شروع روز سه‌‌شنبه مورخ (1395/04/01) و هفته‌نامه صبح خمین روز ‌سه‌شنبه مورخ (1395/04/01) چاپ خواهد شد. ادامه »
27
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه تعادل روز ‌شنبه مورخ (1395/03/29) و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌شنبه مورخ (1395/03/29) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه هفت صبح روز چهار‌شنبه مورخ (1395/03/26) و روز‌نامه عطریاس روز چهار‌شنبه مورخ (1395/03/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
چکیده: این آگهی در هفته‌نامه توسعه روز پنج‌شنبه مورخ (1395/03/20)چاپ خواهد شد. ادامه »
18
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه حسبان روز چهار‌شنبه مورخ (1395/03/19) و هفته‌نامه شمس روز چهار‌شنبه مورخ (1395/03/19) چاپ خواهد شد. ادامه »
17
چکیده: این آگهی در روزنامه دنیای جوانان روز سه‌شنبه مورخ (1395/03/18) و هفته‌نامه راوی روز سه‌شنبه مورخ (1395/03/18)چاپ خواهد شد. ادامه »
11
چکیده: این آگهی در روزنامه نسل فردا روز چهارشنبه مورخ (1395/03/12) و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/03/12)چاپ خواهد شد. ادامه »
29
آگهی صورت تفریغ بودجه سال 1394 شورای اسلامی شهر اراک
چکیده: این آگهی درهفته نامه توسعه روز پنج‌شنبه مورخ (1395/02/30)چاپ خواهد شد. ادامه »
28
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1395/02/29) و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/02/29)چاپ خواهد شد. ادامه »
26
چکیده: این آگهی در روزنامه راه مردم روز دوشنبه مورخ (1395/02/27) و هفته نامه تعامل روز دوشنبه مورخ (1395/02/27)چاپ خواهد شد. ادامه »
23
چکیده: این آگهی در روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه مورخ (1395/02/25) و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1395/02/25)چاپ خواهد شد. ادامه »
22
چکیده: این آگهی در روزنامه افکار روز چهارشنبه مورخ (1395/02/22) و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه مورخ (1395/02/22)چاپ خواهد شد. ادامه »
20
چکیده: این آگهی در روزنامه عصراقتصاد روز سه‌شنبه مورخ (1395/02/21) و هفته نامه اتفاق روز سه‌شنبه مورخ (1395/02/21)چاپ خواهد شد. ادامه »
19
چکیده: این آگهی در روزنامه ابتکار روز دوشنبه مورخ (1395/02/20) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1395/02/20) و روزنامه رسالت روز سه‌شنبه (1395/02/21) و هفته‌نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1395/02/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
چکیده: این آگهی در روزنامه آسیا روز چهارشنبه مورخ (1395/02/15) و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه مورخ (1395/02/15)چاپ خواهد شد. ادامه »
14
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه روزان روز سه‌شنبه مورخ (1395/02/14) و هفته‌نامه وقایع استان روز سه‌شنبه مورخ (1395/02/14) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1395/02/13) و هفته نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1395/02/13)چاپ خواهد شد. ادامه »
09
چکیده: این آگهی در روزنامه اسرار روز شنبه مورخ (1395/02/11) و هفته نامه صبح خمین روز شنبه مورخ (1395/02/11)چاپ خواهد شد. ادامه »
07
چکیده: این آگهی در روزنامه هدف و اقتصاد روز چهارشنبه مورخ (1395/02/08) و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1395/02/08)چاپ خواهد شد. ادامه »
06
چکیده: این آگهی در روزنامه صاحب قلم روز دوشنبه مورخ (1395/02/06) و  هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1395/02/06)چاپ خواهد شد. ادامه »
28
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه و مزایده روز شنبه مورخ (1395/01/28) و هفته‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1395/01/28) چاپ خواهد شد. ادامه »
22
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه ابتکار روز دوشنبه مورخ (1395/01/23) و  هفته نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1395/01/23)چاپ خواهد شد. ادامه »
22
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه و مزایده روز دوشنبه مورخ (1395/01/23) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1395/01/23)چاپ خواهد شد. ادامه »
19
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1395/01/21) و  هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1395/01/21)چاپ خواهد شد. ادامه »
16
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه همشهری(داخلی) روز دوشنبه مورخ (1394/12/17) و روز‌نامه کار و کارگر روز دوشنبه مورخ (1394/12/17) و هفته نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/12/17) چاپ خواهد شد. ادامه »
16
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه همشهری(داخلی) روز دوشنبه مورخ (1394/12/17) و روز‌نامه کار و کارگر روز دوشنبه مورخ (1394/12/17) و هفته نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/12/17) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز یکشنبه مورخ (1394/12/16) و هفته نامه آفتاب مرکزی روز یکشنبه مورخ (1394/12/16)چاپ خواهد شد. ادامه »
15
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه همشهری(داخلی) روز یکشنبه مورخ (1394/12/16) و روز‌نامه مناقصه و مزایده روز یکشنبه مورخ (1394/12/16) و هفته نامه صبح خمین روز یکشنبه مورخ (1394/12/16)چاپ خواهد شد. ادامه »
06
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1394/12/08) و روز‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/12/08) و روزنامه حسبان روز یکشنبه مورخ (1394/12/09) و روز‌نامه نوید روز یکشنبه مورخ (1394/12/09)چاپ خواهد شد. ادامه »
06
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه امتیاز روز شنبه مورخ (1394/12/08) و  هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1394/12/08)چاپ خواهد شد. ادامه »
28
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده مناقصه روز شنبه مورخ (1394/12/01) و روز‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/12/01) چاپ خواهد شد. ادامه »
28
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه کارون روز شنبه مورخ (1394/12/01) و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (01394/12/01) چاپ خواهد شد. ادامه »
24
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز یکشنبه مورخ (1394/11/25) و روزنامه نوید روز یکشنبه مورخ (1394/11/25) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1394/11/24) و هفته‌نامه آرمان‌جوان روز چهارشنبه مورخ (1394/11/21) چاپ شده است. ادامه »
15
چکیده: این آگهی روز  شنبه مورخ 94/11/17 در روزنامه جمهوری اسلامی و هفته نامه وقایع استان چاپ می شود. ادامه »
13
چکیده: این آگهی روز  چهارشنبه مورخ 94/11/14 در روزنامه تعادل و هفته نامه شمس چاپ می شود. ادامه »
11
چکیده: این آگهی روز دوشنبه مورخ 94/11/12 در روزنامه تجارت و هفته نامه نامه امیر چاپ می شود. ادامه »
08
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه و مزایده روز شنبه مورخ (1394/11/10) و روزنامه همشهری (داخلی) روز شنبه مورخ (1394/11/10) چاپ خواهد شد. ادامه »
20
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ 94/10/21 در هفته نامه مجنون و روزنامه نوآوران چاپ خواهد شد ادامه »
20
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ 94/10/21 در هفته نامه نامه امیر و روزنامه کائنات چاپ خواهد شد ادامه »
20
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ 94/10/21 در هفته نامه سرچشمه و روزنامه فناوران اطلاعات چاپ خواهد شد ادامه »
20
چکیده: آگهی مناقصه عمومی روز دوشنبه 94/10/21 در هفته نامه مهتاب و روزنامه روزان چاپ خواهد شد ادامه »
15
چکیده: آگهی مزایده در روز چهارشنبه مورخ 94/10/16 در روزنامه آسیا و هفته نامه آرمان جوان چاپ خواهد شد. ادامه »
10
چکیده: آگهی تملک نوبت اول در روز شنبه مورخ 94/10/12 در روزنامه عصراقتصاد و هفته نامه فرساد چاپ خواهد شد ادامه »
06
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز یکشنبه مورخ 94/10/6 در روزنامه کاروکارگر و روزنامه عصر رسانه چاپ خواهد شد. ادامه »
03
چکیده: آگهی مزایده در روز شنبه مورخ 94/10/5 در روزنامه افکار و هفته نامه عطر یاس چاپ خواهد شد ادامه »
01
چکیده: آگهی مزایده در روز چهارشنبه مورخ 94/10/2 در روزنامه رسالت و هفته نامه بهرنگ چاپ خواهد شد. ادامه »
29
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روز دوشنبه 94/9/30 در روزنامه همشهری ،روزنامه هدف و اقتصاد و هفته نامه صبح خمین چاپ خواهد شد ادامه »
26
چکیده: آگهی مزایده در روزنامه صاحب قلم و هفته نامه عطریاس در تاریخ روز شنبه 94/9/28 چاپ خواهد شد. ادامه »
15
چکیده: آگهی تجدید مزایده عمومی روز دوشنبه 94/9/16 در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه آرمان جوان چاپ خواهد شد ادامه »
12
چکیده: آگهی مناقصه در روز شنبه مورخ 94/9/14 در روزنامه ابتکار و هفته نامه امید استان چاپ خواهد شد ادامه »
12
چکیده: آگهی این مناقصه در روز شنبه مورخ 94/9/14 در روزنامه رسالت و هفته نامه عطریاس چاپ خواهد شد ادامه »
08
چکیده: آگهی مزایده در روزنامه وطن امروز و هفته نامه مجنون در روز دوشنبه تاریخ 94/9/9 چاپ خواهد شد ادامه »
25
چکیده: آگهی مزایده در روز سه شنبه 94/8/26 در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه راوی چاپ خواهد شد ادامه »
25
چکیده: آگهی مناقصه روز دوشنبه 94/8/25 در روزنامه جام جم و هفته نامه نامه امیر چاپ خواهد شد. ادامه »
25
چکیده: آگهی مناقصه در روز دوشنبه 94/8/18 در روزنامه مناقصه مزایده ،هفته نامه ماهک،هفته نامه وقایع استان چاپ خواهد شد. ادامه »
23
چکیده: آگهی این مناقصه روز یکشنبه 94/8/24 در روزنامه همشهری و رسالت چاپ خواهد شد ادامه »
19
چکیده: این آگهی در روز سه شنبه 94/8/19 در روزنامه همشهری و روزنامه رسالت چاپ خواهد شد ادامه »
18
چکیده: آگهی مزایده در روز دوشنبه 94/8/18 در روزنامه ابتکار و هفته نامه مهتاب چاپ می شود ادامه »
07
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ 94/08/9 در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه عطریاس چاپ می شود. ادامه »
28
چکیده: این آگهی روز چهارشنبه مورخ 94/07/29 در روزنامه ابتکار و هفته نامه بهرنگ چاپ خواهد شد. ادامه »
23
چکیده: این آگهی روز شنبه مورخ 94/07/25 در روزنامه ابتکار و هفته نامه وقایع استان چاپ می شود. ادامه »
19
چکیده:  این آگهی  در روز دوشنبه 94/7/20 در روزنامه روزان و هفته نامه مجنون چاپ می شود. ادامه »
16
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه افکار شنبه ( 94/07/18) و روزنامه عطر یاس شنبه ( 94/7/18) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده دوشنبه ( 94/7/13) و هفته نامه نامه امیر دوشنبه ( 94/7/13) چاپ خواهد شد ادامه »
07
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/07/8) و هفته نامه شمس روزچهارشنبه مورخ (1394/07/8) چاپ خواهد شد.   ادامه »
05
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز دو شنبه مورخ (1394/07/6) و هفته نامه نامه امیر روزدوشنبه مورخ (1394/07/6) چاپ خواهد شد. ادامه »
01
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/07/1) و هفته نامه بهرنگ روز چهارشنبه مورخ (1394/07/1) چاپ خواهد شد. ادامه »
30
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه تجارت روز سه شنبه مورخ (1394/06/31) و هفته نامه چشم براه روزسه شنبه مورخ (1394/06/31) و هفته نامه صبح خمین  روزسه شنبه مورخ (1394/06/31) چاپ خواهد شد. ادامه »
23
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه راه مردم روز سه شنبه مورخ (1394/06/24) و هفته نامه عطریاس روزسه شنبه مورخ (1394/06/24) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه نوید روز یکشنبه مورخ (1394/06/22) و روزنامه عصر اقتصاد روز یکشنبه مورخ (1394/06/22) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه صاحب قلم روز  شنبه مورخ (1394/06/21) و هفته نامه فرساد روزشنبه مورخ (1394/06/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه هدف و اقتصاد روز  شنبه مورخ (1394/06/21) و هفته نامه وقایع استان روزشنبه مورخ (1394/06/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
19
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز شنبه مورخ (1394/06/21) و هفته نامه عطریاس روزشنبه مورخ (1394/06/21) چاپ خواهد شد. ادامه »
16
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز سه شنبه مورخ (1394/06/17) و هفته نامه چشم براه روز سه شنبه مورخ (1394/06/17) چاپ خواهد شد. ادامه »
15
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه کارون روز دوشنبه مورخ (1394/06/16) و هفته نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/06/16) چاپ خواهد شد. ادامه »
12
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه آفرینش روز شنبه مورخ (1394/06/14) و روزنامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/06/14) چاپ خواهد شد. ادامه »
10
چکیده: آگهی این مزایده در هفته نامه شمس روز چهار شنبه مورخ (1394/06/11) و روزنامه  رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/06/11) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) و هفته نامه عطریاس روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
چکیده: آگهی این مناقصه در هفته نامه راوی روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) و روزنامه  ابتکار روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) چاپ خواهد شد. ادامه »
09
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه همبستگی روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) و هفته نامه فرساد روز سه شنبه مورخ (1394/06/10) چاپ خواهد شد. ادامه »
05
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1394/06/7) و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1394/06/7) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه سایه روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) و روزنامه عطریاس روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) چاپ خواهد شد. ادامه »
03
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) و هفته نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1394/06/4) چاپ خواهد شد. ادامه »
25
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز دو شنبه مورخ (1394/05/26) و هفته نامه صبح خمین روز دوشنبه مورخ (1394/05/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
25
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جام جم روز دو شنبه مورخ (1394/05/26) و هفته نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/05/26) چاپ خواهد شد. ادامه »
18
چکیده: آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده  روز دو شنبه  مورخ (1394/05/19) و هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1394/05/19) چاپ خواهد شد ادامه »
06
چکیده: آگهی مناقصه در روزنامه نامه عطریاس  روز سه شنبه  مورخ (1394/05/6) و روزنامه هدف اقتصاد روز سه شنبه مورخ (1394/05/6) چاپ خواهد شد ادامه »
29
فراخوان مسابقه نقاشی
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه نامه عطریاس  روز سه شنبه  مورخ (1394/04/30) و روزنامه همشهری روز سه شنبه مورخ (1394/04/4) چاپ خواهد شد ادامه »
15
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه نامه عطریاس  روز سه شنبه  مورخ (1394/04/16) و روزنامه رسالت روز سه شنبه مورخ (1394/04/16) چاپ خواهد شد ادامه »
08
چکیده: آگهی این مزایده در هفته نامه چشم براه  روز سه شنبه  مورخ (1394/04/9) و روزنامه ابتکار روز سه شنبه مورخ (1394/04/9) چاپ خواهد شد. ادامه »
07
چکیده: آگهی این مناقصه در هفته نامه صور روز دوشنبه  مورخ (1394/04/8) و روزنامه افکار روز دوشنبه مورخ (1394/04/8) چاپ خواهد شد. ادامه »
07
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1394/04/8) و هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1394/04/8) چاپ خواهد شد. ادامه »
07
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز دو شنبه مورخ (1394/04/8) و هفته نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/04/8) چاپ خواهد شد. ادامه »
04
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه فناوران اطلاعات روز شنبه مورخ (1394/04/6) و هفته نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1394/04/6) چاپ خواهد شد. ادامه »
02
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه عطر یاس روز چهارشنبه مورخ (1394/04/3) و روزنامه کائنات روز چهارشنبه مورخ (1394/04/3) چاپ خواهد شد. ادامه »
28
آگهی تملک نوبت دوم ( 30متری فوتبال)
چکیده: این آگهی در روزنامه عصر رسانه روز شنبه مورخ (1394/03/30) و هفته‌نامه امید استان روز شنبه مورخ (1394/03/30) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه فناوران اطلاعات روز چهارشنبه مورخ (1394/03/27) و روزنامه نوید روز چهارشنبه مورخ (1394/03/27) چاپ خواهد شد. ادامه »
26
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه آفرینش روز چهارشنبه مورخ (1394/03/27) و هفته‌نامه شمس روز چهارشنبه مورخ (1394/03/27) چاپ خواهد شد. ادامه »
24
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه و مزایده روز دوشنبه مورخ (1394/03/25) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/03/25) چاپ خواهد شد. ادامه »
24
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه صاحب قلم روز دو‌شنبه مورخ (1394/03/25) و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1394/03/25) چاپ خواهد شد. ادامه »
23
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت روز یک‌شنبه مورخ (1394/03/24) و روزنامه مناقصه و مزایده روز یک‌شنبه مورخ (1394/03/24)  چاپ خواهد شد. ادامه »
21
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز ‌شنبه مورخ (1394/03/23) و هفته‌نامه آرمان جوان روز ‌شنبه مورخ (1394/03/23)  چاپ خواهد شد. ادامه »
21
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جام جم روز شنبه مورخ (1394/03/23) و روز‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/03/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده مناقصه روز شنبه مورخ (1394/03/23) و روز‌نامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/03/23) چاپ خواهد شد. ادامه »
17
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه ابتکار روز دوشنبه مورخ (1394/03/18) و هفته‌نامه نامه امیر روز ‌دوشنبه مورخ (1394/03/18) چاپ شده است. ادامه »
17
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه جام جم روز دوشنبه مورخ (1394/03/18) و هفته‌نامه مجنون روز ‌دوشنبه مورخ (1394/03/18) چاپ شده است. ادامه »
17
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1394/03/18) و هفته‌نامه سرچشمه روز ‌دوشنبه مورخ (1394/03/18) چاپ شده است. ادامه »
17
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز دوشنبه مورخ (1394/03/18) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/03/18) چاپ شده است. ادامه »
12
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز سه‌شنبه مورخ (1394/03/12) چاپ شده است. ادامه »
12
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جام جم روز سه‌شنبه مورخ (1394/03/12) چاپ شده است. ادامه »
10
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه جام جم روز دوشنبه مورخ (1394/03/11)، روزنامه مناقصه و مزایده روز دوشنبه مورخ (1394/03/11) و هفته‌نامه سرچشمه روز ‌دوشنبه مورخ (1394/03/11) چاپ شده است. ادامه »
05
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1394/03/06)  هفته‌نامه شمس (1394/03/06)چاپ شده است. ادامه »
04
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز یکشنبه مورخ (1394/03/03) چاپ شده است. ادامه »
03
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز دوشنبه مورخ (1394/03/04) و هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/03/04) چاپ شده است. ادامه »
31
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه مزایده روز شنبه مورخ (1394/03/02)، هفته‌نامه آرمان جوان روز شنبه مورخ (1394/03/02) و هفته‌نامه نسیم روز شنبه مورخ (1394/03/02) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت دوم (خیابان شهداء)
چکیده: این آگهی در روزنامه عطریاس روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) و روزنامه مناقصه مزایده روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت دوم (خیابان میثم)
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه مزایده روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) و هفته نامه آفتاب مرکزی روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت دوم (خیابان شریعتی)
چکیده: این آگهی در روزنامه عطریاس روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) و روزنامه رسالت روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت دوم (ادامه خیابان شهید ادبجو از خیابان قائم مقام فراهانی تا خیابان شهداء)
چکیده: این آگهی در روزنامه عطریاس روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) و روزنامه ابتکار روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت دوم (خیابان عدالت (عضد))
چکیده: این آگهی در روزنامه آفتاب مرکزی روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) و روزنامه رسالت روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت دوم (ادامه خیابان سید الشهداء تا خیابان دانشگاه)
چکیده: این آگهی در روزنامه عصر رسانه روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) و هفته نامه روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
24
آگهی تملک نوبت اول ( 30متری فوتبال)
چکیده: این آگهی در روزنامه عطریاس روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) و روزنامه ابتکار روز یکشنبه مورخ (1394/02/27) چاپ شده است. ادامه »
20
چکیده: این آگهی در روزنامه جام جم روز دوشنبه مورخ (1394/02/21)، هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1394/02/21) و هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/02/21) چاپ شده است. ادامه »
19
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه فناوران اطلاعات روز شنبه مورخ (1394/02/20) و هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1394/02/20) چاپ شده است. ادامه »
19
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه عطریاس روز شنبه مورخ (1394/02/19)، روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1394/02/19) و هفته‌نامه آرمان جوان روز شنبه مورخ (1394/02/19) چاپ شده است. ادامه »
06
چکیده: این آگهی در روزنامه تفاهم روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) و هفته نامه صبح خمین روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) چاپ شده است. ادامه »
06
چکیده: این آگهی در روزنامه کیهان روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) و هفته نامه سرچشمه روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) چاپ شده است. ادامه »
06
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه و مزایده روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) و هفته نامه مجنون روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) چاپ شده است. ادامه »
06
چکیده: این آگهی در روزنامه صاحب قلم روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) و هفته نامه صور روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) چاپ شده است. ادامه »
06
چکیده: این آگهی در روزنامه جمهوری روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) و هفته نامه مهتاب روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) چاپ شده است. ادامه »
06
چکیده: این آگهی در روزنامه سایه روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) و هفته نامه نامه امیر روز دو‌شنبه مورخ (1394/02/07) چاپ شده است. ادامه »
06
چکیده: آگهی این مزایده در هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/02/06) چاپ شده است. ادامه »
30
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه مزایده ومناقصه روز دوشنبه مورخ (1394/01/31)، و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1394/01/31) چاپ شده است. ادامه »
30
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1394/01/31) و هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/01/31) چاپ شده است. ادامه »
25
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1394/01/29)، هفته‌نامه آرمان جوان روز شنبه مورخ (1394/01/29) و هفته‌نامه امین روز شنبه مورخ (1394/01/29) چاپ شده است. ادامه »
20
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه ابتکار روز شنبه مورخ (1393/01/22) و هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1394/01/22) چاپ شده است. ادامه »
16
چکیده: آگهی این مزایده در هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1394/01/17) چاپ شده است. ادامه »
16
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز دو‌شنبه مورخ (1394/01/17) و هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (11394/01/17) چاپ شده است. ادامه »
16
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه صاحب قلم روز دو‌‌شنبه مورخ (1394/01/17) و هفته‌نامه صور روز دو‌‌شنبه مورخ (1394/01/17)چاپ شده است.  ادامه »
20
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز پنج‌‌شنبه مورخ (1393/12/21) و هفته‌نامه آوای خمین روز ‌پنج‌شنبه مورخ (1393/12/21) چاپ شده است.  ادامه »
18
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه صاحب قلم روز سه‌‌شنبه مورخ (1393/12/19) و هفته‌نامه شمس روز ‌سه‌شنبه مورخ (1393/12/19) چاپ شده است.  ادامه »
18
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه سایه روز سه‌شنبه مورخ (1393/12/19) و هفته‌نامه چشم براه روز سه‌شنبه مورخ (1393/12/19) چاپ شده است.  ادامه »
18
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه جام جم روز سه‌شنبه مورخ (1393/12/19) و روزنامه عطریاس روز سه‌شنبه مورخ (1393/12/19) چاپ شده است.  ادامه »
10
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه جام جم روز دوشنبه مورخ (1393/12/11)، هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/12/11) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1393/12/11)چاپ شده است. ادامه »
07
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز ‌شنبه مورخ (1393/12/09) و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌شنبه مورخ (1393/12/09) چاپ شده است.  ادامه »
02
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز دو‌شنبه مورخ (1393/12/04)، هفته‌نامه سرچشمه روز دو‌شنبه مورخ (1393/12/04) و هفته‌نامه نامه امیر روز دو‌شنبه مورخ (1393/12/04) چاپ شده است. ادامه »
27
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت روز سه‌شنبه مورخ (1393/11/28) و هفته نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/11/28) چاپ شده است. ادامه »
15
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1393/11/18)و هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1393/11/18) چاپ شده است. ادامه »
11
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه و مزایده روز یکشنبه مورخ (1393/11/12) و هفته نامه نوید روز یکشنبه مورخ (1393/11/12) چاپ شده است. ادامه »
05
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه نوید روز یکشنبه مورخ (1393/11/05)، روزنامه رسالت روز یکشنبه مورخ (1393/11/05)و هفته‌نامه آوای خمین روز ‌یکشنبه مورخ (1393/11/05) چاپ شده است. ادامه »
22
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه همشهری روز شنبه مورخ (1393/10/27)، روزنامه مزایده و مناقصه روز شنبه مورخ (1393/10/27)، هفته‌نامه صبوح روز ‌شنبه مورخ (1393/10/27) و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌شنبه مورخ (1393/10/27) چاپ شده است. ادامه »
20
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت روز ‌یکشنبه مورخ (1393/10/21) و هفته نامه آوای خمین روز یکشنبه مورخ (1393/10/21) چاپ شده است. ادامه »
20
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده و مناقصه روز یکشنبه مورخ (1393/10/21)، هفته‌نامه نامه امیر روز یکشنبه مورخ (1393/10/21)و هفته‌نامه مجنون روز یکشنبه مورخ (1393/10/21) چاپ شده است. ادامه »
18
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه جام جم روز شنبه مورخ (1393/10/20)، روزنامه همشهری روز شنبه مورخ (1393/10/20)، روزنامه مزایده و مناقصه روز شنبه مورخ (1393/10/20) و روزنامه عطریاس روز شنبه مورخ (1393/10/20) چاپ شده است. ادامه »
16
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1393/10/17)، روزنامه نوید روز چهارشنبه مورخ (1393/10/17) و هفته‌نامه آوای خمین روز چهارشنبه مورخ (1393/10/17) چاپ شده است. ادامه »
14
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه مزایده روز دوشنبه مورخ (1393/10/15)، هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1393/10/15) و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/10/15) چاپ شده است. ادامه »
08
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز سه‌شنبه مورخ (1393/10/09)، هفته‌نامه راوی روز سه‌شنبه مورخ (1393/10/09) و هفته‌نامه چشم براه روز سه‌شنبه مورخ (1393/10/09) چاپ شده است. ادامه »
19
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز یکشنبه مورخ (1393/09/23)، هفته‌نامه وقایع استان روز یکشنبه مورخ (1393/09/23) و هفته‌نامه امیداستان روز یکشنبه مورخ (1393/09/23) چاپ شده است. ادامه »
17
چکیده:  آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت روز سه‌شنبه مورخ (1393/09/18)، هفته‌نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/09/18) و هفته‌نامه صبح خمین روز سه‌شنبه مورخ (1393/09/18) چاپ شده است. ادامه »
03
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز سه‌شنبه مورخ (1393/09/04) و هفته‌نامه آرمان‌خواه روز سه‌شنبه مورخ (1393/09/04) چاپ شده است. ادامه »
03
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز سه‌شنبه مورخ (1393/09/04)، هفته‌نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/09/04) و هفته‌نامه چشم براه روز سه‌شنبه مورخ (1393/09/04) چاپ شده است. ادامه »
18
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز دوشنبه مورخ (1393/08/19)، هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1393/08/19) و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/08/19) چاپ شده است. ادامه »
05
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه صاحب قلم روز سه‌شنبه مورخ (1393/08/06) و هفته‌نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/08/06) چاپ شده است. ادامه »
05
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه ابتکار روز سه‌شنبه مورخ (1393/08/06) و هفته‌نامه آئینه اشتغال روز سه‌شنبه مورخ (1393/08/06) چاپ شده است. ادامه »
01
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1393/08/03)، روزنامه مزایده مناقصه روز شنبه مورخ (1393/08/03) و هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1393/08/03) چاپ شده است. ادامه »
28
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جام‌جم روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/29) و هفته‌نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/29) چاپ شده است. ادامه »
27
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مناقصه مزایده روز دوشنبه مورخ (1393/07/28)، هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/07/28) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1393/07/28) چاپ شده است. ادامه »
20
چکیده: آگهی این مزایده در روز‌نامه نوید روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/22) و هفته‌نامه چشم براه روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/22) چاپ شده است. ادامه »
19
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه جام‌جم روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/22)، هفته نامه صبح خمین روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/22) و هفته‌نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/22) چاپ شده است. ادامه »
16
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه کارون روز پنج‌شنبه مورخ (1393/07/17)، روزنامه نوید روز پنج‌شنبه مورخ (1393/07/17) و روزنامه ابتکار روز پنج‌شنبه مورخ (1393/07/17) چاپ شده است. ادامه »
14
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه جام‌جم روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/15)، روزنامه رسالت روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/15) و هفته نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/07/15) چاپ شده است. ادامه »
12
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1393/07/14)،روزنامه صاحب قلم روز دوشنبه مورخ (1393/07/14) و هفته‌نامه نامه امیرروز دوشنبه مورخ (1393/07/14) چاپ شده است. ادامه »
12
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه مزایده روز دوشنبه مورخ (1393/07/14)، روزنامه آوای سبز روز دوشنبه مورخ (1393/07/14)و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/07/14) چاپ شده است. ادامه »
10
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه نوید روز شنبه مورخ (1393/07/12)، هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1393/07/12) و هفته‌نامه امید استان روز شنبه مورخ (1393/07/12) چاپ شده است. ادامه »
03
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1393/07/05)، هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1393/07/05) و هفته‌نامه نوید روز شنبه مورخ (1393/07/05) چاپ شده است. ادامه »
24
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه جام‌جم روز سه‌شنبه مورخ (1393/06/25) و هفته نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/06/25) چاپ شده است. ادامه »
24
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه هدف اقتصاد روز سه‌شنبه مورخ (1393/06/25) و هفته نامه خبرخمین روز سه‌شنبه مورخ (1393/06/25) چاپ شده است. ادامه »
23
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1393/06/24) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1393/06/24) چاپ شده است. ادامه »
23
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جمهوری اسلامی روز دوشنبه مورخ (1393/06/24) و هفته نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/06/24) چاپ شده است. ادامه »
16
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده مناقصه روز دوشنبه مورخ (1393/06/17) و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/06/17) چاپ شده است. ادامه »
16
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1393/06/17) و هفته‌نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1393/06/17) چاپ شده است. ادامه »
13
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز ‌شنبه مورخ (1393/06/15) و هفته‌نامه وقایع استان روز ‌شنبه مورخ (1393/06/15) چاپ شده است. ادامه »
13
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده مناقصه روز ‌شنبه مورخ (1393/06/15) وهفته‌نامه نسیم روز ‌شنبه مورخ (1393/06/15) چاپ شده است. ادامه »
13
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه نوید روز شنبه مورخ (1393/06/15) و هفته نامه ماهک روزشنبه مورخ (1393/06/15) چاپ شده است. ادامه »
10
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه امتیاز روز سه‌شنبه مورخ (1393/06/11)، هفته‌نامه راوی روز سه‌شنبه مورخ (1393/06/11) و هفته‌نامه صاحب قلم روز سه‌شنبه مورخ (1393/06/11) چاپ شده است. ادامه »
09
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جمهوری اسلامی روز دوشنبه مورخ (1393/06/10) و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/06/10) چاپ شده است. ادامه »
05
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده مناقصه روز شنبه مورخ (1393/06/08) و هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1393/06/08) چاپ شده است. ادامه »
05
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه ابتکار روز شنبه مورخ (1393/6/08) و هفته‌نامه صبوح روز شنبه مورخ (1393/06/08) چاپ شده است. ادامه »
02
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه جام‌جم روز دوشنبه مورخ (1393/06/03)،روزنامه مناقصه مزایده روز دوشنبه مورخ (1393/06/03)و هفته‌نامه صور روز دوشنبه مورخ (1393/06/03) چاپ شده است. ادامه »
02
چکیده: این آگهی در روزنامه جام‌جم روز دوشنبه مورخ (1393/06/03)، روزنامه کیهان روز دوشنبه مورخ (1393/06/03) و هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1393/06/03) چاپ شده است. ادامه »
02
چکیده: این آگهی در روزنامه جام‌جم روز دوشنبه مورخ (1393/06/03)، روزنامه فناوران اطلاعات روز دوشنبه مورخ (1393/06/03) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1393/06/03) چاپ شده است. ادامه »
30
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه ابتکار روز شنبه مورخ (1393/06/01)، هفته‌نامه صبح خمین روز شنبه مورخ (1393/06/01) و هفته‌نامه امید استان روز شنبه مورخ (1393/06/01) چاپ شده است. ادامه »
27
دعوتنامه شهرداری اراک از شرکت های انتظامی به منظور بررسی و انتخاب شرکت واجد صلاحیت جهت واگذاری امور اجرائیات و جلوگیری از تخلفات ساختمانی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز سه‌شنبه مورخ (1393/05/28)، روزنامه عصر رسانه روز سه‌شنبه مورخ (1393/05/28) و هفته‌نامه آئیینه اشتغال روز سه شنبه مورخ (1393/05/28) چاپ شده است. ادامه »
26
آگهی فراخوان نوبت دوم مزایده عمومی فروش پسماندهای خشک شهر اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه صاحب قلم روز دوشنبه مورخ (1393/05/27) و هفته‌نامه ماهک روز دوشنبه مورخ (1393/05/27) چاپ شده است. ادامه »
23
آگهی مناقصه عمومی اجاره خودرو سبک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه آفرینش روز شنبه مورخ (1393/05/25) و هفته‌نامه آفتاب مرکز روز شنبه مورخ (1393/05/25) چاپ شده است. ادامه »
21
آگهی مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان پرسنل شهرداری اراک و سازمانهای تابعه
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه افکار روز چهارشنبه مورخ (1393/05/22)، روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1393/05/22) و هفته‌نامه نوید روز چهارشنبه مورخ (1393/05/22) چاپ خواهد شد. ادامه »
21
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور نظافت، نگهداری و ارائه خدمات آبدارخانه شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه روزان روز سه‌شنبه مورخ (1393/05/21)، هفته‌نامه نوید روز سه‌شنبه مورخ (1393/05/21) و هفته‌نامه چشم‌براه روز سه‌شنبه مورخ (1393/05/21) چاپ شده است. ادامه »
15
آگهی مناقصه عمومی طراحی و احداث تصفیه خانه آبهای سطحی انتهای هپکو
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه آفرینش روز پنج‌شنبه مورخ (1393/05/16)، روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1393/05/18)، هفته‌نامه وقایع استان روز شنبه مورخ (1393/05/18) چاپ شده است. ادامه »
15
آگهی مناقصه عمومی طراحی و احداث تصفیه خانه پسآب کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده و مناقصه روز پنجشنبه مورخ (1393/05/16)، روزنامه ابتکار روز شنبه مورخ (1393/05/18) و هفته‌نامه صبوح روز شنبه مورخ (1393/05/18) چاپ شده است. ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی تامین نیرو و تجهیزات لازم جهت پخش دستی آسفالت
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده و مناقصه روز دوشنبه مورخ (1393/05/13)، هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1393/05/13) و هفته‌نامه کائنات روز دوشنبه مورخ (1393/05/13) چاپ شده است. ادامه »
30
فراخوان مشارکت سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت روز سه‌شنبه مورخ (1393/04/31) و هفته‌نامه صبح خمین روز سه‌شنبه مورخ (1393/04/31) چاپ شده است. ادامه »
29
آگهی فراخوان مزایده عمومی فروش پسماندهای خشک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مردم سالاری روز دوشنبه مورخ (1393/04/30) هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/04/30) چاپ شده است. ادامه »
29
آگهی مناقصه عمومی طراحی و احداث تصفیه خانه پسآب کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه ابتکار روز دوشنبه مورخ (1393/04/30) و هفته‌نامه صور روز دوشنبه مورخ (1393/04/30) چاپ شده است. ادامه »
29
آگهی مناقصه عمومی طراحی و احداث تصفیه خانه آبهای سطحی انتهای خیابان هپکو
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده مناقصه روز دوشنبه مورخ (1393/04/30) و هفته‌نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1393/04/30) چاپ شده است. ادامه »
26
آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی اداره روابط عمومی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1393/04/30)، هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1393/04/30) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1393/04/30) چاپ شده است. ادامه »
22
آگهی مناقصه  تامین نیروی انسانی جهت امور اداری و اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه ابتکار روز دوشنبه مورخ (1393/04/23)، هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1393/04/23) و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/04/23) چاپ شده است. ادامه »
21
آگهی مناقصه عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (93/04/23) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (93/04/23) چاپ شده است. ادامه »
19
آگهی مزایده عمومی سازمان خدمات موتوری شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه هدف اقتصاد روز شنبه مورخ (93/04/21) و هفته نامه ماهک روز شنبه مورخ (93/04/21) چاپ شده است. ادامه »
19
پیشنهاد مشارکت در ساخت پروژه تجاری خدماتی مجتمع آفتاب (میدان شهداء)
چکیده: این آگهی در روزنامه جام‌جم روز شنبه مورخ (93/04/21)، هفته‌نامه وقایع روز شنبه مورخ (93/04/21) و هفته‌نامه صبوح روز شنبه مورخ (93/04/21) چاپ شده است. ادامه »
16
آگهی مناقصه عمومی واحد امانی شهرداری
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه عصر اقتصاد روز سه شنبه مورخ (1393/04/17) و هفته‌نامه چشم براه روز سه شنبه مورخ (1393/04/17) چاپ شده است. ادامه »
16
آگهی مزایده عمومی فروش واحدهای تجاری مجتمع خاتم و کوثر
چکیده: آگهی این مزایده در ویژه‌نامه همشهری روز سه شنبه مورخ (1393/04/17) و هفته‌نامه آیین اشتغال روز سه شنبه مورخ (1393/04/17) چاپ شده است. ادامه »
09
آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز سه شنبه مورخ (1393/04/10) و هفته‌نامه آیینه اشتغال روز سه شنبه مورخ (1393/04/10) چاپ شده است. ادامه »
09
آگهی تملک (نوبت دوم) خیابان شریعتی از ابتدای میدان تا خیابان فجر
چکیده: این آگهی در هفته‌نامه نوید روز سه‌شنبه مورخ (1393/04/10)، هفته‌نامه چشم براه روز سه‌شنبه مورخ (1393/04/10) و هفته‌نامه آیینه اشتغال روز سه‌شنبه مورخ (1393/04/10) چاپ شده است. ادامه »
05
آگهی مناقصه مدیریت سنجان
چکیده: این آگهی در روزنامه عصراقتصاد روز شنبه مورخ (1393/04/07) هفته‌نامه وقایع روز شنبه مورخ (1393/04/07) و هفته‌نامه ماهک روز شنبه مورخ (1393/04/07) چاپ شده است. ادامه »
05
فراخوان دعوت به همکاری و برگزاری مناقصه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
چکیده: این آگهی در روزنامه جام جم روز شنبه مورخ (1393/04/07) و هفته‌نامه وقایع روز شنبه مورخ (1393/04/07) چاپ شده است. ادامه »
03
آگهی تملک (نوبت اول) خیابان مسجد سیدها (تقاطع غیرهمسطح)
چکیده: این آگهی در روزنامه ابتکار روز چهارشنبه مورخ (1393/04/04) و هفته‌نامه آفتاب مرکز روز شنبه مورخ (1393/04/07) چاپ شده است. ادامه »
03
آگهی تملک (نوبت اول) طرح تعریض خیابان میثم
چکیده: این آگهی در روزنامه مناقصه و مزایده روز چهارشنبه مورخ (1393/04/04) و هفته‌نامه صبوح روز شنبه مورخ (1393/04/07) چاپ شده است. ادامه »
03
آگهی تملک (نوبت اول) خیابان شهداء
چکیده: این آگهی در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1393/04/04) و هفته‌نامه صبوح روز شنبه مورخ (1393/04/07) چاپ شده است. ادامه »
03
آگهی تملک (نوبت اول) خیابان مسجد سوم شعبان
چکیده: این آگهی در روزنامه فناوران اطلاعات روز چهارشنبه مورخ (1393/04/04)  و هفته‌نامه آفتاب مرکز روز شنبه مورخ (1393/04/07) چاپ شده است. ادامه »
29
آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی انجام امورات تایپ و تکثیر در شهرداری مرکز و مناطق
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و افکار روز شنبه مورخ (1393/03/31) و هفته‌نامه وقایع روز شنبه مورخ (1393/03/31) چاپ شده است. ادامه »
22
آگهی مزایده واگذاری جایگاه های  CNG سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
چکیده: آگهی این مزایده  در هفته نامه وقایع روز شنبه مورخ (1393/03/24) و روزنامه همبستگی و جام جم  روز شنبه مورخ (1393/03/24) چاپ شده است. ادامه »
22
آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی کشتارگاه صنعتی
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و صاحب قلم  روز شنبه مورخ (1393/03/24) و هفته‌نامه صبوح روز شنبه مورخ (1393/03/24) چاپ شده است. ادامه »
21
آگهی مزایده عمومی اجاره استخر شنای سرپوشیده
چکیده: آگهی مزایده عمومی در روزنامه راوی و رسالت و هفته‌نامه شمس روز سه شنبه مورخ (1393/03/20) چاپ شده است. ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی سازمان مدیریت پسماند
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه امین و هفته‌نامه های راوی وچشم براه روز سه شنبه مورخ (1393/03/13) چاپ شده است. ادامه »
12
آگهی مناقصه عمومی سازمان موتوری
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت و هفته‌نامه های شمس وچشم براه روز سه شنبه مورخ (1393/03/13) چاپ شده است. ادامه »
12
آگهی مزایده مشارکت در ساخت پروژه‌ تجاری خدماتی تفریحی الماس غرب
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جام جم روز سه شنبه مورخ (1393/03/13) و هفته‌نامه صبح خمین روز سه شنبه مورخ (1393/03/13) چاپ شده است. ادامه »
07
آگهی تملک (نوبت اول)
چکیده: آگهی این مناقصه در هفته نامه وقایع روز شنبه مورخ (1393/03/10) و هفته‌نامه نسیم اراک روز شنبه مورخ (1393/03/10) چاپ شده است. ادامه »
01
اطلاعیه  - سازمان خدمات موتوری
چکیده: آگهی این مناقصه در هفته نامه وقایع روز شنبه مورخ (1393/03/3) و هفته‌نامه صبوح روز شنبه مورخ (1393/03/3) چاپ شده است. ادامه »
30
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه ایران روز چهارشنبه مورخ (1393/02/31) و هفته‌نامه صاحب قلم روز چهارشنبه مورخ (1393/02/31) چاپ شده است. ادامه »
28
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه جام جم روز دوشنبه مورخ (1393/02/29)، هفته‌نامه صبح خمین روز دوشنبه مورخ (1393/02/29) و هفته‌نامه نامه امیر روز شنبه مورخ (1393/02/29) چاپ شده است. ادامه »
22
چکیده: آگهی این فراخوان عمومی در روزنامه جام جم روز چهارشنبه مورخ (1393/02/24) چاپ شده است. ادامه »
22
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جام جم روز شنبه مورخ (1393/02/27)، هفته‌نامه سماع قلم روز شنبه مورخ (1393/02/27) و هفته‌نامه آفتاب مرکزی روز شنبه مورخ (1393/02/27) چاپ شده است. ادامه »
22
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز شنبه مورخ (1393/02/27)، هفته‌نامه وقایع روز شنبه مورخ (1393/02/27) و هفته‌نامه صبوح روز شنبه مورخ (1393/02/27) چاپ شده است. ادامه »
18
چکیده: آگهی این مناقصه در هفته‌نامه سماع قلم روز شنبه مورخ (1393/02/20) و هفته‌نامه صبوح روز شنبه مورخ (1393/02/20) چاپ شده است. ادامه »
17
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه جام جم روز شنبه مورخ (1393/02/20)، هفته‌نامه عطر یاس روز شنبه مورخ (1393/02/20) و هفته‌نامه وقایع روز شنبه مورخ (1393/02/20) چاپ شده است. ادامه »
15
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه ابتکار روز سه‌شنبه مورخ (1393/02/16)، هفته‌نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1393/02/16) و هفته‌نامه چشم براه روز سه‌شنبه مورخ (1393/02/16) چاپ شده است. ادامه »
14
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه صاحب قلم روز دوشنبه مورخ (1393/02/15)، هفته‌نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1393/02/15) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1393/02/15) چاپ شده است. ادامه »
14
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه فناوران اطلاعات روز دوشنبه مورخ (1393/02/15)، هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1393/02/15) و هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1393/02/15) چاپ شده است. ادامه »
08
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز سه‌سنبه مورخ (1393/02/09)، هفته‌نامه چشم براه روز سه شنبه مورخ (1393/02/09) و هفته‌نامه راوی روز سه‌شنبه مورخ (1393/02/09) چاپ شده است. ادامه »
31
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه مناقصه و مزایده روز دوشنبه مورخ (1393/02/01)، هفته نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1393/02/01) و هفته نامه سرچشمه (1393/02/01) چاپ شده است. ادامه »
27
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه ایران روز شنبه مورخ (1393/01/30)، هفته‌نامه صبوح روز شنبه مورخ ( 1393/01/30) و هفته‌نامه نسیم روز شنبه مورخ (1393/01/30) چاپ خواهد شد. ادامه »
24
چکیده: آگهی این اطلاعیه در هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (93/01/25) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (93/01/25) چاپ شده است. ادامه »
28
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه جام‌جم روز شنبه مورخ (1393/01/23)، هفته‌نامه وقایع روز شنبه مورخ (1393/01/23) و هفته‌نامه صبوح روز شنبه مورخ (1393/01/23) چاپ شده است. ادامه »
10
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت روز یکشنبه مورخ (92/12/11)و روزنامه عصر اقتصاد روز یکشنبه مورخ (92/12/11) چاپ شده است. ادامه »
04
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جام‌جم روز دوشنبه مورخ (1392/12/05)، هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1392/12/05) و هفته‌نامه نامه‌امیر روز دوشنبه مورخ (1392/012/05) چاپ شده است. ادامه »
04
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه جمهوری اسلامی روز دوشنبه مورخ (1392/12/05)، هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1392/12/05) و هفته‌نامه ماهک روز دوشنبه مورخ (1392/12/05) چاپ شده است. ادامه »
04
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1392/12/05)، هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1392/12/05) و هفته‌نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1392/12/05) چاپ شده است. ادامه »
04
چکیده: آگهی این مناقصه در روزنامه مزایده و مناقصه روز دوشنبه مورخ (1392/12/05)، هفته‌نامه صور روز دوشنبه مورخ (1392/12/05) و هفته‌نامه ماهک روز دوشنبه مورخ (1392/12/05) چاپ شده است. ادامه »
27
چکیده: این اطلاعیه در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1392/11/28)، هفته‌نامه آیین اشتغال روز دوشنبه مورخ (1392/11/28) و هفته‌نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1392/11/28) چاپ شده است. ادامه »
16
چکیده: آگهی این مناقصه در هفته‌نامه شمس تاریخ چهارشنبه (92/11/16) و روزنامه مناقصه مزایده در تاریخ چهارشنبه  92/11/16 چاپ شده است. ادامه »
15
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت روز چهارشنبه مورخ (1392/11/16) و هفته نامه شمس روز سه‌شنبه مورخ (1392/11/15) چاپ شده است. ادامه »
06
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه جمهوری اسلامی روز دوشنبه مورخ (1392/11/07)، هفته‌نامه مهتاب روز دوشنبه مورخ (1392/11/07) و هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1392/11/07) چاپ شده است. ادامه »
06
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1392/11/07)، هفته‌نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1392/11/07) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1392/11/07) چاپ شده است. ادامه »
06
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه جام‌جم روز دوشنبه مورخ (1392/11/07)، هفته‌نامه ماهک روز دوشنبه مورخ (1392/11/07) و هفته‌نامه نامه امیر روز دوشنبه مورخ (1392/11/07) چاپ شده است. ادامه »
11
چکیده: آگهی این مزایده در روزنامه جام جم روز یکشنبه مورخ (92/10/15)، روزنامه ایران روز یکشنبه مورخ (92/10/15) ،روزنامه فناوران اطلاعات روز یکشنبه مورخ (92/10/15) و هفته نامه  صبوح روز یکشنبه مورخ (92/10/15) چاپ شده است. ادامه »
11
چکیده: آگهی این اطلاعیه در روزنامه جام جم روز یکشنبه مورخ (92/10/15)، روزنامه ایران روز یکشنبه مورخ (92/10/15) و هفته نامه فرساد روز یکشنبه مورخ (92/10/15) چاپ شده است. ادامه »
08
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه مناقصه و مزایده روز دوشنبه مورخ (92/10/09)، روزنامه مردم سالاری روز دوشنبه مورخ (92/10/09) و هفته نامه صور روز دوشنبه مورخ (92/10/09) چاپ شده است. ادامه »
08
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت روز دوشنبه مورخ (1392/10/09)، هفته نامه مجنون روز دوشنبه مورخ (1392/10/09) و هفته نامه سرچشمه روز دوشنبه مورخ (1392/10/09) چاپ شده است. ادامه »
07
چکیده: این آگهی در روزنامه جام جم روز یکشنبه مورخ (1392/10/08)، روزنامه ایران روز یکشنبه مورخ (1392/10/08)، هفته نامه ماهک روز یکشنبه مورخ (1392/10/08) و هفته نامه فرساد روز یکشنبه مورخ (1392/10/08) چاپ شده است. ادامه »
05
چکیده: آگهی این مزایده در هفته نامه سماع قلم روز شنبه مورخ (1392/10/07)، هفته نامه وقایع روز شنبه مورخ (1392/10/07) و روزنامه عصر اقتصاد روز شنبه مورخ (1392/10/07) چاپ شده است. ادامه »
01
چکیده: این آگهی  در روزنامه جام جم مورخ (1392/10/03)، روزنامه ایران مورخ (1392/10/03) و هفته نامه چشم براه مورخ (1392/10/03) چاپ شده است. ادامه »
01
چکیده: این آگهی  در روزنامه جام جم مورخ (1392/10/03)، روزنامه ایران مورخ (1392/10/03) و هفته نامه نامه امیر مورخ (1392/10/03) چاپ شده است. ادامه »
28
چکیده: آگهی این فراخوان در روزنامه رسالت مورخ (1392/09/30)، هفته نامه صبوح مورخ (1392/09/30) و هفته نامه خبرخمین مورخ (1392/09/30) چاپ شده است. ادامه »
25