گروه اول از کتابهای علوم اجتماعی
لیست کتابهای علوم اجتماعی

ردیف

نام کتاب

نام نویسنده

توضیحات

1

شیوه برقراری ارتباط با کودکان

پت پتری

ترجمه جوادشافعی مقدم ونیره ایجادی

2

آتش بعدی

جیمزبالدوین

ترجمه کمال بهروزکیا

3

نقدفرهنگی

آرتورآسابرگر

ترجمه حمیرا مشیر زاده

4

بی دولتی درفرهنگ

جلال ستاری

 

5

مدیریت شهری

احمد سعیدنیا

 

6

توسعه پایداردرسایه روشنهای شهر

مهدی دهقان منشادی

 

7

پیرامون دیکتاتوری پرولتاریاو...

سیدعلی اکبر طاهائی

 

8

درسهایی درموردمارکسیسم

جلال الدین فارسی

 

9

کارمزدی وسرمایه

کارل مارکس

ترجمه میرجوادسید حسینی ونفیسه

نمدیان پور

10

اعتیاد به نفت

یان راتلج

ترجمه عبدالرضا غفرانی

11

بازارجهانی

انتشارات بازار جهانی کالا ها

 

12

سنجش توسعه صنعتی مناطق کشور

مینو رفیعی

 

13

تاریخ جهانی نفت

دانیال یرگین

ترجمه غلامحسین صالحیار(جلد اول)

14

تاریخ جهانی نفت

دانیال یرگین

ترجمه غلامحسین صالحیار(جد دوم)

15

استعمارپسامدرن

دکتر احمد سیف

 

16

ایران ونفت

دکتر محمد باقر حشمت زاده

 

17

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جهانگیر منصور

 

18

قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان

دفتر تدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

 

19

مقررات ملی ساختمان بارهای وارد برساختمان

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث ششم

20

مقررات ملی ساختمان اجرای صنعتی ساختمانها

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث یازدهم

21

مقررات ملی ساختمانتاسیسات گرمایی

تعویض هواوتهویه مطبوع

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث چهاردهم

22

تاسیسات لوله کشی وتجهیزات

گازطبیعی ساختمانها

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث هفدهم

23

مقررات ملی ساختمان آسانسورها

وپله های برقی

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث پانزدهم

24

مقررات ملی ساختمان طرح واجرای

ساختمانها ی با مصالح بنایی

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث هشتم

25

طرح واجرای ساختمانهای بتن آرمه

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث نهم

26

مقررات ملی ساختمان طرح واجرای

ساختمانهای فولادی

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث دهم

27

مقررات ملی ساختمان مصالح

وفراورده های ساختمانی

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث پنجم

28

مقررات ملی ساختمان صرفه جویی

درمصرف انرژی

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث نوزدهم

29

مقررات ملی ساختمان حفاظت

ساختمانهادرمقابل حریق

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث سوم

30

مقررات ملی ساختمان علائم وتابلوها

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث بیستم

31

مقررات ملی ساختمان ایمنی و

حفاظت کاردرحین اجرا

دفترتدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

مبحث دوازدهم

32

قانون بودجه کل کشور

اداره کل تدوین و تنقیح قوانین ومقررات

 

33

حقوق نمونه اسناد

غلامرضاحجتی اشرفی

 

34

کدام حق؟ کدام تکلیف؟

مهرانگیزکار

 

35

یکصدپیام شورایی

کاوه تیموری

چاپ دوم  (2جلد)

36

بررسی جایگاه مفهوم شهروندی

درقانون شهرداری

سیدمحمودنجاتی حسینی

 

37

مبانی محیط زیست

کنت . وانت

 

38

نقش ارتش درتحولات تاریخی ایران

سرلشگرناصرفربد

 

39

نگارش برای مدیران وتصمیم گیران

ماریا و.هولکامب وجودیت ک .استین

ترجمه سعیدرضامومنی

40

جاسوسان خط آتش

ساموئل کاتز

ترجمه محسن اشرفی

41

اصول پیشگیری اعتیاد

فرید ثاقبی

 

42

مواد مخدرامنیت اجتماعی وراه سوم

سرهنگ محمدحسن شهیدی

 

43

دفاع ازحقوق شهروندی

محمد حسن علیپور

 

44

فضاهای فرهنگی ،ورزشی وتفریحی

احمد سعیدنیا

 

45

روانشناسی ارزشیابی تحصیلی

ژرژنوازه و ژان پل کاورنی

ترجمه دکترحمزه گنجی

46

چهره های مانگار سیدعادل

محمدجواد انصاری

 

47

چهره های مانگار برادران مردانی آذری

علیرضاتقی خانی

جلد دوم (2جلد)

48

کنترل کلاس

دیوید فونتانا

ترجمه ساده حمزه

49

فعالیتهای پرورشی

انتشارات تربیت

2جلد

50

آشنایی باکتابخانه وروشهای مطالعه

انتشارات تربیت

4جلد

51

کودکان استثنایی

محمودپاکزاد

 

52

راهنمایی ومشاوره تحصیلی وشغلی

دکترعبدالله شفیع آبادی

 

53

عوامل موفقیت درتحصیل

مرتضی نظری

 

54

آشنایی با وسایل وامکانات پرورشی درمدارس

فرهاد بخشنده

 

55

مدیریت رفتارکلاسی

دکترمحمدحسین رئوفی

 

56

علوم اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی

3جلد

57

فرهنگ برهنگی وبرهنگی فرهنگی

غلامعلی حداد عادل

 

58

اراده به دانستن

میشل فوکو

ترجمه نیکوسرخوش وافشین جهاندیده

59

افسانه هایی ازخاوردور

میروسلاونواک وزالتاچرنا

 

60

نقش زن درمدیریت گلخانه

فاطمه اشرفی امیرتیموری

 

61

ساداکو

الینورکوئر

ترجمه مریم پیشگاه

62

درآمدی تاریخی برنظریه ی اجتماعی

اکبرمعصوم بیگی

 

63

درخدمت وخیانت روشنفکران

جلال آلاحمد

 

64

سیمای فکری ماکس وبر

راینهاردبندیکس

ترجمه محمودرامبد

65

جامعه شناسی ارتباطات

دکتر باقرساروخانی

 

66

تئوری سازمان

ماری جو هچ

ترجمه دکتر حسن دانایی فرد(جلد اول)

67

تئوری سازمان

ماری جو هچ

ترجمه دکتر حسن دانایی فرد(جلد دوم)

68

حاشیه نشینی

مریم هادیزاده بزاز

 

69

تلویزیون خطری برای دموکراسی

کارل پوپر_جان کندری

ترجمه شهیدمودب

70

کشورشدن کشور

ریچارد ررتی

ترجمه عبدالحسین آذرنگ

71

جامعه مدنی

مجید محمدی

 

72

جهان امروزوفردا

علی اکبرکسمایی

 

73

جمعیت شناسی عمومی ایران

دکترسیدمهدی امانی

 

74

جایگاه ومنزلت زن درملل جهان

ابوطالب کاویانی

 

75

نومانکلاتورا

میکائیل وسلنسکی

ترجمه غلامرضاوثوق

76

نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری درایران

شهریار زرشناس

جلد اول

77

جایگاه جوانان درپرتو

شورای عالی جوان

2جلد

78

تاریخ تهاجم فرهنگی غرب2

میرزاملکم خان

 

79

نگاه جوانان به عرصه های زندگی اجتماعی

شورای عالی جوان

 

80

آسیب شناسی اجتماعی و

جامعه شناسی انحرافات

دکترمحمدحسین فرجاد

 

81

زبان ،ترجمه،وارتباط فرهنگ ها

حسین یعقوبی

 

82

تجربه پدری کردن

بیل کازبی

ترجمه پروین قائمی

83

جامعه شناسی توسعه

یان روکس برو

 

84

فرآیندطراحی شهری

سیدحسین بحرینی

 

85

ازشار تاشهر

دکترسیدمحسن حبیبی

 

86

تئوری شکل خوب شهر

کوین لینچ

سیدحسین بحرینی

87

تئوری شکل شهر

کوین لینچ

سیدحسین بحرینی

88

خداوندان اندیشه سیاسی

ماکیاول،بدن،هابز،لاک

ترجمه علی رامین

89

مبانی جغرافیای سییاسی

دکتر دره میرحیدر

 

90

حقوق بشر

حسین مهرپور

 

91

احزاب سیاسی ایران

محمود تربتی سنجابی

 

92

تاریخ مختصر احزای سیاسی ایران

ملک الشعرای بهار

جلد دوم

93

قانون اساسی برای همه

آیت الله محمدیزدی

2جلد

94

حیله های کثیف

سهیلا کیانتاژ

2جلد

95

سیستم اطلاعات جغرافیایی

پی ای بارو

ترجمه دکترحسن طاهرکیا

96

جنگ وپادجنگ

الوین وهیدی تافلر

ترجمه مهدی بشارت

97

درسهایی درباره ی مارکسیسم

جلال الدین فارسی

 

98

آموزش کودکان عقب مانده ذهنی

اعظم آریان فر

 

99

حافظه و یادگیری

برنارد لاول

ترجمه دکتر غلامرضا احمدی

100

هزارسال قصه

زهرا سعید بهر

4جلد

 1   2 

جستجو در اخبار و مقالات
تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین