شهرداری اراک


28

نسشت هم اندیشی سازمان مدیریت پسماند با NGoبانوان

نسشت هم اندیشی سازمان مدیریت پسماند با NGoبانوان

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

نسشت هم اندیشی سازمان مدیریت پسماند با NGoبانوان

طی برگزاری جلسه مشترکی با حضور سازمان های مردم نهاد در امور بانوان، در خصوص جمعیت زنان و برنامه های مشترکی که این جمعیت در راستای آگاه سازی، مدیریت زباله و کاهش پسماندها می تواند با سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک صورت دهد، بحث و تبادل نظر شد.

محمدحسین ساده وند سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در ابتدای این جلسه ارتقای مشارکت زنان در مدیریت زیست محیطی شهری به ویژه در زمینه آموزش و فرهنگ سازی مباحث مرتبط با پسماند و افزایش آگاهی نسبت به اهمیت و فواید حفظ محیط زیست در زندگی سالم خانوادگی و اجتماعی را از اهداف این نشست عنوان کرد.

وی در ادامه با توجه به تجربیات جمعیت زنان و جوانان، خواستار همکاریNGo  بانوان با سازمان جهت اجرای فرهنگ سازی بین بانوان شد و افزود: توجه به مسئله انباشت زباله و مشکلات مرتبط با آن، بر ضرورت اجرای طرح مدیریت پسماند و تمرکز بر فعالیت های آموزشی در مراکز همواره مورد تاکید می باشد.

همچنین در این جلسه نمایندگان موسسه رهیاب زندگی، مهر وطن و سعادت خواهان خانواده ضمن ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد جمعیت زنان، خواهان افزایش مشارکت زنان در سیاستگذاری های مدیریت محیط زیست شهری و سوق دادن بانوان برای بهره مندی از محیط زیست سالم تر شدند.

در پایان نمایندگان مذکور ضمن قدردانی از برگزاری این نشست خواستار ادامه جلسات و ایجاد زمینه های همکاری بیشتر با سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک شدند.

عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1061)
کد خبر: 2236