شهرداری اراک


03

بررسی تعرفه بهاء پسماند عفونی در سازمان مدیریت پسماند

بررسی تعرفه بهاء پسماند عفونی در سازمان مدیریت پسماند
بررسی تعرفه بهاء پسماند عفونی در سازمان مدیریت پسماند
حسین ساده وند سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک، خبر داد: در جلسه ای که با حضور معاونت بهداشتی دانشگاه پزشکی و ریاست مرکز بهداشت برگزار گردید در خصوص تعرفه بهاء حمل و جمع آوری پسماندهای عفونی بحث و تبادل نظر شد.
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر گردید که مراکز تولیدکننده پسماندهای بیمارستانی نسبت به بی خطرسازی این پسماندها اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام نموده و سازمان نظام پزشکی جهت تشویق و ترغیب پزشکان سطح شهر جهت عقد قرارداد جمع آوری پسماندهای عفونی به سازمان مراجعه نمایند.
ساده وند خاطرنشان ساخت: سازمان مدیریت پسماند نیز موظف به حفر ترانشه بهداشتی و جمع آوری پسماندهای پزشکی براساس تعرفه بهاء مصوب در جلسه براساس ضوابط قانونی گردید.
در پایان جلسه نیز نسبت به خریداری دستگاه بی خطرساز پسماندهای عفونی و پیگیری مجدانه از سوی سازمان مدیریت پسماند و مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تصویب شد.
عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1197)
کد خبر: 2601