ورود |   دوشنبه 27 دي 1400
::.. بخش مالی ::..
  جستجو
ماموریت اداری مالی

مدیریت امور مالی

- نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها

- نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی مقررات مالی شهردایها

-نظارت برکلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و واحد مالی مناطق شهرداری صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار

- تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور

-تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها

- اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه

- بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها

- نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها

- همکاری در تهیه وتنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعملهای صادره و ارایه آن به مراجع ذیربط با همکاری

- شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است.

- اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی

- نظارت بر امور قراردادها وتنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداریها و دستور العملهای مربوطه

-اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایرات بانکی و .....

- اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی

- اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضیعت قبوض و حوالجات انبارها

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوقبخش ها
کارپردازی
حسابداری
انبار
اسناد تاریخی
مدیر اداره مالی(آقای محسن منصوری‌زاده)

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری اراک است    شرایط استفاده    قوانین