ورود |   دوشنبه 27 دي 1400
::.. ماموریت امور اداری ::..
  جستجو
ماموریت امور اداری

مدیریت امور اداری

- نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن

- نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان

- نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول با یگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها

- نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق

- برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری

- برنامه ریزی ونظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی مانند کلینک های ویژه و ......

- نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب

- بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به دبیرخانه و مکاتبات و مراسلات

- نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن

- تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه براساس دستورالعملها و آیین نامه ها

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق


تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری اراک است    شرایط استفاده    قوانین