ورود |   دوشنبه 27 دي 1400
::.. ماموریت معاونت مالی و اقتصادی ::..
  جستجو
ماموریت معاونت مالی و اقتصادی

معاونت مالی و اقتصادی

- تعیین وظایف و حدود مسوولیت و اختیارات مسوولین واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای آنان

- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه با حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه

- نظارت بر وصول درآمد و سعی در تحقق و ازدیاد و صدور دستورالعملهای مالی برابر مقررات مصوب

-ن ظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم در این زمینه و مراقبت در تنظیم و عقد قراردادها بر اساس قوانین جاری

- نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری، آیین نامه ها، مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن

- نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و همکاری با بخش بازرسی شهرداری در خصوص اقامه دعوی علیه اشخاص و دفاع از شهرداری در قبال دعاوی اشخاص علیه آن

- رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تامین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری

- کنترل و نظارت بر دارائی ها و بدهی های سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری

- نظارت بر نحوه انعقاد و اجرای مفاد قرارداد در زمینه ماشین آلات، ساختمان، مخابرات و تدارکات

- ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاکی که در طرح توسعه معابر و یا در مسیر طرحهای مورد نظر شهرداری قرار می گیرد.

- بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری، اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاری و تهیه فهرست مورد نیاز هر طرح

- برنامه ریزی و نظارت به منظور تهیه شناسنامه املاک شهرداری

- نظارت بر تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و توزیع بودجه سالانه و بررسی و تایید آنها

- نظارت بر عملیات حسابرسی داخلی و امور مجامع

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری اراک است    شرایط استفاده    قوانین