ورود |   دوشنبه 27 دي 1400
::.. ماموریت اداره شهرسازی و معماری منطقه ::..
  جستجو
ماموریت اداره شهرسازی و معماری منطقه

اداره شهرسازی و معماری منطقه

- اقدام به صدور پروانه ساختمانی و پایان کار و گواهی عدم خلاف برای متقاضیان در محدوده تحت نظارت و کنترل کار مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری

- اقدام در کنترل امور مهندسین ناظر و تصدیق امضاء مالک و مهندسین ناظر دفاتر

- تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه‌های ساختمانی یا ساختمان‌های بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح

- بررسی و اقدام ضوابط شهرسازی طبق مقررات جاری کشور

- رسیدگی و طرح پرونده‌های تخلف ساختمانی در کمیسیون‌های مربوطه

- بررسی و اقدام در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر

- نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی برابر با طرحهای جامع و تفصیلی شهر با هماهنگی اداره نظارت و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 منطقه پنج می باشد    شرایط استفاده    قوانین