ورود |   چهارشنبه 07 آبان 1399
::.. ماموریت دبیرخانه کمیسیون ماده صد ::..
  جستجو
ماموریت دبیرخانه کمیسیون ماده صد

دبیرخانه کمیسیون ماده صد

- انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

- برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونها ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات

- شرکت در جلسات کمیسیونها جهت رفع ابهامات و ادای توضیحات در مورد پرونده های ارجاعی در صورت لزوم

- بازدید از محل مستحدثات مورد نظر در صورت لزوم و براساس درخواست اعضاء کمیسیون یا متقاضی

- حفظ ارتباط حقوقی و قضایی با مدیریت حقوقی شهرداری و دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و اشخاص و مراجع ذیربط

- ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به مناطق و افراد ذیربط

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2020 حوزه معاونت شهرسازی می باشد    شرایط استفاده    قوانین