ورود |   دوشنبه 27 دي 1400
::.. ماموریت مدیریت طرحهای توسعه شهری ::..
  جستجو
ماموریت مدیریت طرحهای توسعه شهری

مدیریت طرحهای توسعه شهری

- نظارت و کنترل بر روند تهیه طرحهای راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق

- برنامه ریزی لازم به منظور حفظ وحدت رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمانهای ذیربط

- نظارت و مدیریت بر اجرای ماده 99 قانون شهرداریها و بندها و تبصره های ذیل آن

- تدوین و پیشنهاد راهبردهای اساسی در حریم شهر براساس ماده 99 قانون شهرداریها و سندهای طرحهای جامع و تفصیلی شهر

- نظارت برنحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تفکیک آنها

- تهیه طرحهای مطالعاتی تفصیلی از طریق مهندسین مشاور ذیصلاح با هماهنگی مراجع ذیربط

- بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای تابعه شهرداری

- صدور بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرایی دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری

- برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری

- بررسی طرحهای تفصیلی شهری و تهیه وتنظیم لوایح و پیشنهادات به منظور تصویب طرحهای تفصیلی

– انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوقکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 حوزه معاونت شهرسازی می باشد    شرایط استفاده    قوانین