ورود |   دوشنبه 27 دي 1400
::.. ماموریت معاونت شهرسازی و معماری ::..
  جستجو
ماموریت معاونت شهرسازی و معماری
معاونت شهرسازی ومعماری

- بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

-ن ظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری

- رسیدگی به امور مربوط به منهدسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق شهرداری

- بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرائی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری

- نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر براساس ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعملهای مربوطه

- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه شهرسازی و معماری

- تهیه طرحهای راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر اراک و هسته های جمعیتی اطراف شهر

- برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی

- برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور زیباسازی شهر اراک با اولویت معماری سنتی

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 حوزه معاونت شهرسازی می باشد    شرایط استفاده    قوانین