ورود |   شنبه 05 خرداد 1397
::.. مجتمع تجاری اداری فرهنگی گردشگری صدرا ::..
  جستجو
مجتمع تجاری اداری فرهنگی گردشگری صدرا

پروژه: مجتمع تجاری اداری فرهنگی گردشگری صدرا


مجتمع صدرا بنايي با كاربري تجاري اداري فرهنگي و تفريحي است كه در شمال شرقي شهر اراك اجرا خواهد گرديد. اين مجتمع در جنوب شرقي اراضي 24 هكتاري و در جنوب مجتمع مسكوني الهيه واقع است.مراحل مورد مطالعه و طراحی در طرح تجاری اداری فرهنگی مجتمع صدرا به قرار زیر است:
الف: ارائه شمايي كلي از بستر طرح كه شامل بررسي سير تاريخي، اجتماعي، جغرافيايي، اقليمي،جمعيتي و اقتصادي استان مركزي و شهر اراك مي باشد. به همين منظور در اولين فصل از روند كلي گزارش، پس از شناخت بستر طرح، اشارهاي به روند رشد شهر - كه بر بخش هاي متأخر شهر تأكيدخواهد داشت- و موقعيت مجتمع صدرا خواهد شد. اين توضيحات طبعاً تا حدودي موقعيت استقرار شهري پروژه را نيز مشخص مينمايد.
ب:بررسي و شناسايي كلي كالبدي و ضوابط و مقررات مربوط به پروژه مي پردازيم. در اين رابطه به بررسي اجمالي معماري بومي منطقه، وضعيت ابنيه همجوار و نيز ضوابط و مقررات مربوط به پروژه و معيارهاي مربوط به طراحي مي پردازيم
ج: در مرحله سوم، به بررسي و مطالعه در مورد مصالح ساختماني و روش هاي ساخت محلي و غير محلي و نيز روش هاي ساخت و سيستم هاي سازه اي پيشنهادي براي پروژه مي پردازيم.
د: در مرحله نهايي بررسي سيستم هاي تاسيساتي و تجهيزات مورد نياز براي پروژه مي پردازيم.
سايت مورد نظر در قسمت شرقي اراك و در جنوب مجموعه مسكوني الهيه واقع است همچنین با دانشگاه پيام نور، از سمت شمال با مجتمع مسكوني الهيه،
از سمت غرب با بيمارستان سينا، از سمت جنوب شرقي با كارخانه هپكو و از سمت جنوب
با ترمينال بار همسايه است.
در طرح پيشنهادي براي آينده، در شمال و شمال غربي مجتمع، ساختمان هايي از كاربري هاي مختلف و تعداد طبقات متفاوت در نظر گرفته شده اند. كه اكثر آن ها را ساختمان هاي مسكوني تشكيل میدهند.تعداد طبقات اين ساختمان 5 ، 7و 11 طبقه مي باشد
اين محدوده مبتني بر نقشه هاي گسترش شهر تا حدي پيش خواهد رفت كه كمربندي شمالي شهر دراثر گسترش بافت نهايتاً به يك مسير اصلي درون شهري تبديل گردد. ايده هاي اصلي مربوط به برنامه-ريزي شهري در مورد اراك به گونه اي است كه اين منطقه علاوه بر شهرك هاي مسكوني چند طبقه،عمده ساختمان هاي اداري شهر را نيز در بر خواهد گرفت به همين دليل بخش هاي زيادي از ارگا نهاي دولتي طي سالهاي اخير به اين منطقه منتقل شد هاند. از جمله اين ارگانها م يتوان به اداراتي مانند حج واوقاف، استانداري استان مركزي، سازمان مسكن و شهرسازي، راهنمايي و رانندگي و ... اشاره كرد. استقرار تمام اين عناصر و در اين ناحيه به اين بخش از شهر وجه هاي اداري- مسكوني مي دهد. آنچه علاوه بر ارگان هاي معظم اداري و نيز واحدهاي بزرگ و كوچك صنعتي در اين منطقه از شهر مدنظر قرارگرفته است، واحدهاي اداري و دفاتر اصلي مرتبط اين صنايع خواهد بود كه خود بخش وسيعي ازواحدهاي اداري را در هيأت مجتمع هاي اداري تشكيل خواهند داد. در اين رابطه ساخت مجتمع هاي اداري – كه براي سودآوري و رونق بيشتري با كاربري هاي تجاري تلفيق مي گردند – با هدف ايجاد حوزه هاي اداري متمركز كه ارتباط درون گروهي اين واحدها را منجر خواهند گرديد به عنوان يكي از عناصر مهم شهري موردنظر قرار م يگيرند. مجتمع اداري – تجاري حافظيه نيز ازجمله همين مجتمع هاي اداري – تجاري است كه در مجاورت يكي از ميادين اصلي اين منطقه (ميدان حافظيه) احداث خواهد گرديد. مجتمع تجاري- تفريحي- اداري و فرهنگي صدرا نيز از جمله همين مجتمع ها است كه در مجاورت يكي از مناطق مسكوني مهم (مجتمع الهيه) و كمربندي اصلي شهراحداث خواهد گرديد.

تصاویر مرتبط
جستجو برچسب ها 
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2018 حوزه معاونت شهرسازی می باشد    شرایط استفاده    قوانین